Jste zde

F7PBZVLGO - Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZVLGO Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZVLGO je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZAF2
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Leoš Navrátil
Cvičící:
Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení několika seminárních prací, jejichž počet určí vedoucí seminářů. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušení, pro udělení zápočtu nesmí být ani jednou hodnoceni seminární práce stupněm F. Úspěšné absolvování zápočtového testu s výsledkem lepším než 65 procent.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou nebo online na platformě MS Teams (tato forma bude, s ohledem na časovou zátěž studentů upřednostněna). Posluchači si vygeneruje číslo jedné otázky, odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. téma Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy).

2. téma Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného).

3. téma Klinická propedeutika III (základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, bezpečnost práce s laboratorním materiálem, přehled přístrojové techniky v laboratoři způsoby odběru biologického materiálu).

4. téma Novinky v zobrazovacích metodách

5. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, poruchy srážení krve, základy transfuziologie, krevní skupiny)

6. téma Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu).

7.téma Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil).

8. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

9. téma Základy gerontologie I (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče).

10. téma Základy gerontologie II (choroby charakteristické pro vyšší věk, farmakoterapie, sociální rehabilitace).

11. téma Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax), používaná přístrojová technika.

12. téma Obezita (příčiny, klinické projevy a důsledky na pohybový aparát, zásady správné výživy ve skladbě stravy, možnosti léčby včetně pohybových aktivit, prevence)(téma odpřednášeno v rámci jiných přednášek)

13. téma Gastroenterologie (diagnostika a léčba nejčastějších onemocnění zažívacího traktu, jater a pankreatu)

14. téma Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Osnova cvičení:

1. téma: Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření. Klasifikační škály užívané ve zdravotnictví (MKN, MKF)

2. téma: Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce. Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru, manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace infekčního materiálu, odběrové systémy)

3. téma: Vnitřní prostředí

4. téma Úvod do konzervativních oborů medicíny. Zdraví a nemoc. Vnitřní lékařství téma I (Oběhový a ventilační systém)

5. téma: Vnitřní lékařství téma II (Gastrointestinální a vylučovací systém). Opakování

6. téma: Onkologie, Endokrinologie

7. Stravovací provoz ve zdravotnictví, Diety.

Účel cvičení:

kontrola znalostí z dosud odpřednesené látky (ústně nebo písemně)

Prezentace k dané problematice Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace a provedení některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Poznámka:

pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně

Cíle studia:

Student je seznámen se základy problematiky oboru vnitřního lékařství včetně geriatrie, která je jeho specializačním oborem. V rámci jednotlivých přednášek jsou studenti seznámeni s interní propedeutikou, získají přehled laboratorních vyšetření, seznámí se s příznaky, projevy a diagnostickými možnostmi onemocnění jednotlivých systémů. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je možnost efektivní a cílené prevence.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

- ČEVELA, Rostislav a kolektiv. Sociální gerontologie. Praha: Grada, 2014, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

- KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

- KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

- MÁLEK Jiří a kolektiv. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2016, 240 s. ISBN 978-80-247-4544-2.

.- STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010, 391 s. ISBN 978-802-4727-806.

- TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017, 448 s. ISBN 978-80-204-4645-9.

ADÁMKOVÁ V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

FERKO A., Vobořil Z., Smejkal K., Bedrna J.: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Grada., Praha 2008.

CHROBÁK L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

Doporučená literatura:

- ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

- ŠPINAR, Jindřich. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1.

- ŽÁK, Aleš a kolektiv. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011, 200 s. ISBN 978-80-247-3052-3.

ADÁMKOVÁ V., VELEMÍNSKÝ M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

KOLÁŘ P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

KUCHYŇKA K.: Oční lékařství, Grada, Praha 2007, s. 29-34, s. 62-94, s. 727-747

ŠPINAR J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

ZADÁK Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

ZIMA, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2023/2024461.61 KB
Soubor ABR1.89 MB
Soubor Ledviny2.42 MB
Soubor Trendy8.76 MB
Soubor Voda a minerály377.63 KB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení ZS 2023/2024335.25 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: