Jste zde

F7PBZUM3 - Urgentní medicína III.

V souladu s čl. 4 odst. 4.1 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je u předmětu F7PBZUM3 - Urgentní medicína III. stanovena povinná účast na přednáškách. Dle uvedené směrnice bude účast na přednáškách kontrolována přednášejícími.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM3 Z,ZK 4 1P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZUM3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZUM2
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza, Lukáš Handl, Robert Pleskot
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška

Požadavky pro udělení zápočtu:

.

. 100% prezence na přednáškách, řešení absencí do 20% seminární prací a konsultací dle časových možností vyučujícího

. 100% prezence na cvičeních Absence bude řešena náhradním termínem dle možnosti vyučujícího.

. úspěšné absolvování zápočtového testu (multi-choice test, min. 60% úspěšnost)

Okruhy otázek ke zkoušce /zápočet podmínkou /

Otázky z urgentní medicíny III

1Akutní koronární syndrom

2) Anafylaktický šok

3) Hypovolemický šok

4) Diabetické koma (hypo a hyperglykémie)

5) Poruchy dýchání obecně

6) Křečové stavy (u dětí i dospělých)

7) Cévní mozková příhoda

8) Kraniocerebrální poranění

9) Akutní bolesti břicha, (NPB, zavřené trauma atd.)

10) Horečnaté stavy dětí, poruchy dýchání

11) Kardiopulmonální resuscitace dospělých

12) Kardiopulmonální resuscitace u dětí a novorozenců

13) Zajištění průchodnosti dýchacích cest

14) Analgezie v terénu - kompetence záchranáře

15) Poranění břicha

16) Poranění hrudníku

17) Poranění páteře a míchy

18) Tepelná poškození

19) Blast syndrom, crush syndrom

20) Hromadná poranění - postup

21) Zásady vyšetření a ošetření u závažného traumatu

22) CBRNE - toxické, biologické a radiační poškození v PNP

23) Otrava kysličníkem uhelnatým, opioidy, stimulancii

24) Bezvědomí - diferenciální diagnostika a postup

25) Sepse, Distribuční šok

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Obecný úvod do problematiky traumat v terénu.

2. týden Traumata hlavy.

3. týden Traumata hrudníku.

4. týden Traumata břicha a pánve.

5. týden Traumata páteře a končetin.

6. týden Polytrauma, organizace při hromadném výskytu.

7. týden Nejčastější válečná poranění.

8. týden Principy BATLS/BARTS.

8. týden Traumata v dětském věku.

9. týden CBRN rizika.

10. týden Volitelné téma v oblasti traumatologie.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Vyšetření (c)ABCDE – management pacienta s traumatem v PNP.

3.–4. týden Vyšetření ABCDE – modelové situace 1.

5.–6. týden Vyšetření ABCDE – modelové situace 2.

7.–8. týden Praktické hodnocení EKG a léčba arytmií.

9.–10. týden Elektroimpulzoterapie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou urgentní medicíny zaměřenou na traumata a také se základy ošetření válečných zranění. Studenti si osvojí postupy primárního vyšetření ABCDE a řešení život přímo ohrožujících stavů včetně poruch srdečního rytmu traumatického původu, péče o polytraumatizované, péče o poraněné při hromadném výskytu a v krizových situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLEIN, Leo, Alexander FERKO a kol. Principy válečné chirurgie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005, 132 s. ISBN 80-2470-735-7.

•POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

•FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2018, 250 s. ISBN 978-80-9056-512-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Videa k tématům z urgentní medicíny38.7 KB

Ostatní - odkaz: 

Videa k tématům z urgentní medicíny: https://www.youtube.com/@drabceu