Jste zde

F7PBZSBP - Seminář k bakalářské práci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZSBP Z 1 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student by si měl vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, osvojit si formální náležitosti na bakalářskou práci a seznámit se s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací. Zvolit vhodnou prezentaci získaných výsledků a umožnit osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí bibliografických citací, vyhledávání elektronických informačních zdrojů.

Požadavky na studenta: návrh podkladu k bakalářské práci na téma úzce spjatém se studijním oborem.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Jak vybrat téma bakalářské práce.

Struktura bakalářské práce, práce se šablonou.

Zvolení metodiky bakalářské práce, praktický výzkum.

Formální náležitosti bakalářské práce, prezentace.

Legislativa ve vztahu k přejímání textů a obrázků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003, 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004, 149 s. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005, 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená literatura:

•ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

•TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, habilitační. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 40 s. ISBN 978-807-3951-573.

•Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází). Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/index.php.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

odkaz pro citace: https://www.citacepro.com/. ČVUT má tuto službu přeplacenou.