Jste zde

F7PBZRNM - Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZRNM KZ 1 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZRNM je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět F7PBZZB
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími postupy používanými v radiologii. Studenti budou seznámeni s jednotlivými modalitami, přípravou pacientů k vyšetřením a jejich průběhem. Důraz je kladem na zásady ochrany před zářením a uplatňování základních principů radiační ochrany v medicíně.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí splnit 2 požadavky:

1.) Splnit 100% docházku na praktické ukázky (termín praktických ukázek je uveden v harmonogramu výuky tohoto předmětu). Nemoc nedoložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Termín a způsob náhrady určí vyučující.

2.) Splnit zápočtový test (termín zápočtového testu je uveden v harmonogramu výuky tohoto předmětu). Otázky v zápočtovém testu (v individuálních případech ústní zkoušení) vychází z obsahu učiva celého semestru a z povinné nebo doporučené literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v zápočtovém testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Ionizující záření – vlastnosti, zdroje. Radioaktivita.

2.Dozimetrie ionizujícího záření. Detekce ionizující záření. Radiační monitorování.

3.Biologické účinky ionizujícího záření.

4.Ochrana před účinky ionizujícího záření.

5.Úvod do oboru radiodiagnostika.

6.Konvenční radiodiagnostika (skiaskopie, skiagrafie).

7.Angiografie, intervenční radiologie.

8.Výpočetní tomografie. Magnetická rezonance.

9.Ultrazvuk. Mamografie.

10.Úvod do nukleární medicíny.

11.Radiofarmaka.

12.Princip scintigrafie.

13.PET, SPECT, hybridní systémy.

14.Klasifikovaný zápočet.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 368 s. ISBN 978-80-247-4108-6.

•HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014, 320 s. ISBN 978-80-244-2901-4.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018, 308 s. ISBN 978-80-271-0168-9.

•KUPKA, Karel, Martin ŠÁMAL a Jozef KUBINYI. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015, 160 s. ISBN 978-80-87343-54-8.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. V Praze: České vysoké učení technické, 2021. ISBN 978-80-01-06829-8.

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: AZIN, 2000, 619 s. ISBN 80-238-3703-6.

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005, 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

•CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006, 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007, 67 s. ISBN 978-80-7368-335-1.

•Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

•Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: