Jste zde

F7PBZPKKK - Psychologie katastrof a krizové komunikace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPKKK Z 1 1C česky
Garant předmětu:
Tibor Brečka
Přednášející:
Tibor Brečka
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem výuky je informovat o podstatných psychologických problémech zachraňovaných a zachraňujících a připravit posluchače na specifické chování a reakce jednotlivců i skupin v situacích ohrožení života. Student bude v průběhu výuky seznámen s postupy v rámci krizové komunikace na místě mimořádné události nebo hromadného postižení osob při poskytování neodkladné nemocniční péče nebo při poskytování ošetřovatelské péče při urgentním příjmu nebo z pohledu operátora na zdravotním operačním středisku. Rovněž bude seznámen se základními teoretickými postuláty akutních projevů stresu u zasažených osob, obětí ale i u zasahujících. Pomocí praktických aplikací získaných teoretických vědomostí v oblasti krizové komunikace a Critical stress managementu bude následně schopen poskytovat první psychickou pomoc, psychosociální pomoc a základní postupy krizové intervence. Praktické nácviky budou realizovány formou sebezkušenostních seminářů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení, bude upřesněno přímo na cvičení; pro udělení zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů, v případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do psychologie katastrof. Seznámení se základními pojmy. Projevy akutní stresové reakce na místě mimořádné události u zasažených osob a jejich blízkých.

2. týden Praktický nácvik krizové komunikace (základní aspekty a charakteristiky komunikace v krizových situacích, komunikační chyby). Krizová komunikace a komunikace rizika, její specifika z pohledu přednemocniční neodkladné péče, zdravotního operačního střediska a urgentního příjmu.

3. týden Crisis management briefing. Praktický nácvik krizové komunikace s prvky empatického a asertivního přístupu jako nástroje zvládání akutní stresové reakce u zasažených osob a jejich blízkých.

4. týden Praktický nácvik poskytování první psychické pomoci, psychosociální pomoci a krizové intervence na místě mimořádné události nebo hromadného postižení osob v návaznosti na typovou činnost 12/IZS. Systém psychosociální intervenční služby.

5. týden Praktický nácvik přístupu k jedinci demonstrujícímu sebevražedný úmysl v návaznosti na typovou činnost 2/IZS.

6. týden Viktimologické otázky (primární, sekundární viktimizace obětí MU). Praktický nácvik přístupu k obětem a zasaženým osobám s ohledem na prevenci zejména sekundární viktimizace.

7. týden Propojení krizové intervence s následnou psychosociální pomocí (návazná pomoc, podstata a možnosti). Organizace psychosociální pomoci v ČR (organizace, instituce a možnosti jejich využití).

8. týden Praktický nácvik krizové intervence u specifických skupin osob (krizová intervence u dětí, rodin, starších osob). Prvky interkulturní krizové komunikace.

9. týden Critical incident stress management. Možnosti psychické podpory členů integrovaného záchranného systému (kolegiální podpora, činnost peerů a členů týmů posttraumatické péče, anonymní linka v krizi atd.).

10. týden Praktický nácvik provádění defusingu a debriefingu a demobilizace. Prevence rozvoje posttraumatické stresové poruchy u zasahujících na místě mimořádné události nebo hromadného postižení osob.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BREČKA, A. Tibor. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009, 119 s. ISBN 978-80-7387-330-1.

•HUMPL, Lukáš, Jiří Maxmilián PROKOP a Alena TOBIÁŠOVÁ. První psychická pomoc ve zdravotnictví. Brno: NCO NZO, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7013-562-4.

•RALBOVSKÁ, Rebeka. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-7492-295-4.

•VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9.

Doporučená literatura:

•HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 184 s. ISBN 978-802-4616-261.

•PEKARA, Jaroslav. Komunikace jako sebeobrana zdravotníka. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015, 86 s. ISBN 978-80-87023-46-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: