Jste zde

F7PBZPE - Pediatrie

V souladu s čl. 4 odst. 4.1 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je u předmětu F7PBZPE - Pediatrie stanovena povinná účast na přednáškách. Dle uvedené směrnice bude účast na přednáškách kontrolována přednášejícím.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPE ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Rosík
Přednášející:
Tomáš Rosík, Lucia Vrábelová
Cvičící:
Lucia Vrábelová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy. Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie týkající se dětského věku.

Aktivní účast na cvičeních. Povolená je pouze jedna absence. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit omluvenkou od lékaře) je možné náhradní řešení, které určí vyučující. (náhrada, seminární práce).

Prezentace na předem určené téma (10-15 min). Časový harmonogram a témata budou kopírovat klíčové osnovy cvičení. Seznam témat předloží vyučující první vyučovací hodinu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do pediatrie, rodina, růst a vývoj zdravého dítěte, základy klinické genetiky.

2. týden Vyšetření dítěte, farmakologie dětského věku.

3. týden Neonatologie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, poruchy poporodní adaptace a jejich řešení.

4. týden Nemoci dýchací soustavy u dětí, akutní onemocnění nosní, ušní a krční.

5. týden Nemoci trávicího ústrojí u dětí.

6. týden Nemoci srdce a cév v dětském věku.

7. týden Nemoci ledvin a močových cest u dětí.

8. týden Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku.

9. týden Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku.

10. týden Infekční nemoci dětského věku.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Vyšetření pacienta dětského věku: anamnéza, fyzikální vyšetření, přístrojový monitoring, specifika dětského věku. Hodnocení vzhledu a chování dítěte, hodnocení stavu a potřeb kriticky nemocného dítěte, aktivní vyhledávání potřeb a jejich uspokojování.

2. týden Ošetřovatelská péče o novorozence s nízkou porodní hmotností.

3. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním dýchacích cest (onemocnění akutní: laryngitida, epiglotitida, bronchitida, status asthmaticus; respirační insuficience v dětském věku; onemocnění chronická: astma bronchiale, pneumonie, péče o dítě na UPV).

4. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním GIT (průjem, péče o dehydratované dítě, obstipace, nejčastější náhlé příhody břišní v dětském věku, péče o dítě se stomií, specifika enterální a parenterální výživy v dětském věku).

5. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním srdce a cév, náhlé kardiální příhody dětského věku a jejich řešení.

6. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním uropoetického traktu – náhlé a akutní stavy; ošetřovatelská péče o dítě léčeného některou z eliminačních metod.

7. týden Ošetřovatelská péče u dítěte s diabetes mellitus I. typu, krvácivými stavy, onemocněním štítné žlázy.

8. týden Ošetřovatelská péče o děti s náhlými poruchami CNS, bezvědomí, křečové stavy a jejich řešení, epilepsie, meningitis.

9. týden Základní postupy v PNP – specifika u dětského pacienta. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN).

10. týden Chronická resuscitační péče o dítě, péče o dlouhodobě nemocné, péče o dítě v terminálním stádiu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL, Ján LEBL, et al. Pediatrická propedeutika.3., přepracované vyd. Praha. Galén, 2019, 246 s. ISBN 978-80-7492-442-2.

•KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016, 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9.

•PLOIER, Robert a Jan JANDA. Diferenciální diagnóza v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2015, 432 s. ISBN 978-80-247-5007-1.

•LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přepracované vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-807-2624-386.

•VOTRUBA, Václav, Michal FEDORA a Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013, 136 s. ISBN 978-80-87023-11-2.

Doporučená literatura:

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava, Michal KLIMOVIČ a kol. Péče o kriticky nemocné dítě. 2. přepracované vyd. Brno: NCO NZO, 2018, 420 s.

ISBN 978-80-7013-592-

•SEDLÁŘOVÁ, Petra. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 248 s. ISBN 978-802-4716-138.

•MUNTAU, Ania. Pediatrie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 581 s. ISBN 978-802-4725-253.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: