Jste zde

F7PBZPCH - Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPCH Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Přednášející:
Taťána Jarošíková
Cvičící:
Taťána Jarošíková, Hana Kalábová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen jak s metodami mikrobiologie a imunologie infekčních nemocí, tak s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí i v epidemiologii životního prostředí a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zápočet bude udělen na základě zápočtového testu a docházky na praktická cvičení. Omluvená absence u laboratorních cvičení musí být nahrazena v náhradním termínu, případně vypracováním seminární práce na zadané téma.

Termín a obsah cvičení je uveden v harmonogramu předmětu.

Průběh zkoušky: vědomostní test, pro jeho absolvování je nutná minimálně 60% úspěšnost, poté zkoušení ústní

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.-2. týden Úvod do předmětu. Obory: mikrobiologie, imunologie a epidemiologie a oblasti jejich zájmu.

Původci infekčních onemocnění. Bakterie. Normální mikrobiální flóra lidského organizmu.

Antimikrobiální látky. Mykotické (plísňové) infekce.

3.-4. týden Vybrané virové a bakteriální nákazy. Spirochéty. Gram pozitivní a gram negativní koky. Gram

pozitivní a gram negativní tyčky. Aerobní a anaerobní tyčky. Acidorezistentní tyčky

(mykobakteria).

5.-6. týden Parazitologie.

7.-8. týden Buňky a molekuly imunitního systému. Imunita specifická a nespecifická. Funkce a význam

imunitního systému

9.-10. týden Antiinfekční imunologie. Imunizace.

11.-12. týden Speciální epidemiologie vybraných infekčních onemocnění.

13.-14. týden Epidemie a protiepidemická opatření.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. - 2. týden Metody sterilizace.

3. - 4. týden Metody kultivace bakterií, systém a klasifikace bakterií. Mikroskopický průkaz bakterií.

Pozorování preparátů různých typů prokaryotických buněk

5. - 6. týden Identifikace, G barvení.

7. - 8. týden Imunizace

9.-10. týden Vybrané virové a bakteriální nákazy.

11.-12. týden Metody epidemiologie, epidemiologické studie.

13.-14. týden Infekce spojené se zdravotní péčí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání třetí přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018, 149 s. ISBN 978-80-7561-116-1.

•HAMPLOVÁ Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton 2015, 264 s. ISBN 978-80-7387-934-1.

•ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013, 400 s. ISBN 978-80-7345-286-5.

•MELICHARČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015, 174 s. ISBN 978-80-7492-139-1.

•GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. 100 infekcí: epidemiologie pro praxi. Praha: Triton, 2015, 288 s. ISBN 978-80-7387-846-7.

•SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2014, 248 s. ISBN 978-80-247-4771-2.

Doporučená literatura:

Současně platná legislativa vztahující se k:

•předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění;

•očkování proti infekčním nemocem;

•ochraně veřejného zdraví.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: