Jste zde

F7PBZOVP - Obecná a vývojová psychologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOVP Z 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tibor Brečka
Přednášející:
Tibor Brečka
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky z obecné psychologie. Studium základních psychických procesů a jejich integrací jim umožní lépe pochopit konání, prožívání a emoční ladění jedinců, a to v kontextu jednotlivých věkových období jedince. Důraz bude kladen i na studium psychologie osobnosti, sebepoznávání a sebehodnocení.

Po absolvování přednášek a cvičení, kde bude využita metoda studia pomocí rozboru kazuistik, budou studenti schopni lépe porozumět fungování jednotlivých psychických funkcí. Rovněž budou studenti schopni porozumět a analyzovat základní teoretické přístupy ke kognitivním procesům. Získané teoretické dovednosti a praktické zručnosti mohou následně využít v jednotlivých aplikovaných psychologických disciplínách.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení, pro udělení zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů, v případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do obecné psychologie. Historie vzniku psychologie.

2. týden Vztah mezi nervovou soustavou a psychikou. Chování. Emoce.

3. týden Poznávací kognitivní funkce. Čití, vnímání, představy, myšlení a řeč.

4. týden Procesy paměti. Paměť. Učení

5. týden Motivace. Sebepoznání a sebehodnocení.

6. týden Psychologie osobnosti.

7. týden Vývojová psychologie dětství.

8. týden Vývojová psychologie dospělost.

9. týden Vývojová psychologie stáří.

10. týden Problematika umírání a smrti.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Praktická cvičení zaměřené na poznání psychologických výzkumných metod.

2. týden Praktické cvičení zaměřené na zvládání emocí a emočně vypjatých situací v běžném životě.

3. týden Praktické cvičení na téma kognitivní funkce.

4. týden Praktické cvičení na trénink paměti. Orientační vyšetření paměti.

5. týden Praktické cvičení zaměřené na možnosti rozvoje sebepoznání a sebehodnocení. Trénink vůle.

6. týden Osobnost a možnosti její poznávání.

7. týden Vývojová psychologie dětství – rozbor kasuistiky.

8. týden Vývojová psychologie dospělosti – rozbor kasuistiky.

9. týden Vývojová psychologie stáří – rozbor kasuistiky.

10. týden Rozbor kazuistiky vycházející s infaustní prognózy zdravotního stavu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3037-0.

•KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1 díl. Praha: Grada, 2010, 184 s. ISBN 978-80-247-3270-1.

•VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1.

Doporučená literatura:

•HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008, 208 s. ISBN 80-7178-715-9.

•MOORE, Garet. 90 testů, her a cvičení pro rozvoj myšlení, paměť a koncentraci. Praha: Grada, 2016, 136 s. ISBN 978-80-271-0046-0

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2020/2021432.84 KB