Jste zde

F7PBZOSP1 - Ošetřovatelské postupy I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOSP1 Z 4 3P+5C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZOSP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZOST2.
Garant předmětu:
Eva Němec
Přednášející:
Martina Dingová Šliková, Eva Němec
Cvičící:
Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Němec, Viktorie Šimečková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován. Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely. Součástí jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

. průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách;

. absolvování 3 písemných testů, maximální počet získaných bodů je 300. Pro úspěšné zakončení předmětu je nutný minimální počet 150 získaných bodů. Každý test obsahuje 20 multiple choice otázek.

.Požadavky na studenta:

. povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu);

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do praxe, seznámení studentů s požadavky vyučujících. Péče o prostředí nemocného. Pomocná zařízení lůžka, resuscitační lůžko. Polohy nemocných, péče o odpočinek, spánek. Použití omezovacích prostředků. Detence.

2. týden Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Imobilizační syndrom. Koncept bazální stimulace. Stlaní lůžka.

3. týden Monitorace fyziologických funkcí. Tělesná teplota, dech, tep. Monitorace pulzním oxymetrem. Kontrola vědomí.

4. týden Prevence nozokomiálních nákaz, hygienická dezinfekce rukou, bariérový režim, dezinfekce, sterilizace. Ošetřovatelská dokumentace. Manipulace se sterilním materiálem, příprava sterilního stolku. Prevence poranění zdravotnických pracovníků.

5. týden Obvazová technika. Ošetření akutních, aseptických a septických ran. Prevence a ošetření chronických ran, včetně dekubitů. Asistence u převazů. TEST

6. týden Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s omamnými látkami (opiáty, opioidy). Péče o pacienta s bolestí. Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami.

7. týden Snímání EKG, EKG desatero

8. týden Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami. TEST

9. týden Zajištění vyprazdňování moče, péče o pacienta s inkontinencí moče. Katetrizace močového měchýře: jednorázová, permanentní, péče o permanentní močový katétr.

10. týden Aplikace injekcí I.- obecně - dělení, pomůcky

11. týden Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klyzmat. Péče o pacienta s inkontinencí stolice a možnosti jejího řešení.

12. týden Aplikace injekcí II. - jednotlivé typy aplikací. TEST

13.týden Seznámení s problematikou stomií. Edukace pacienta, dostupné pomůcky a jejich příslušenství. Rozdělení stomií. Specifika ošetřování jednotlivých druhů stomií. Strava stomika.

14. týden Aplikace injekcí III. - jednotlivé typy aplikací.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Seznámení s nemocničním lůžkem. Možnosti transportu nemocných. Polohy a polohování nemocných.

2. týden Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Nácvik stlaní a manipulace s mobilním a imobilním nemocným. Prevence pádu pacienta. Manipulace s čistým a použitým prádlem. Koncept bazální stimulace.

3. týden Klinický a přístrojový monitoring fyziologických funkcí, zaznamenání naměřených hodnot do vzorové zdravotnické dokumentace. Elektrokardiografie.

4. týden Nácvik hygienické dezinfekce rukou. Manipulace se sterilním materiálem. Seznámení se vzorovou ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Příprava sterilního stolku k jednoduchým chirurgickým výkonům.

5. týden Osvojení základních obvazových technik. Hojení chronických ran pomocí produktů vlhké terapie. Dostupné materiály a metody. Prevence a ošetření dekubitů. Asistence lékaři u převazu rány. Základní instrumentárium.

6. týden Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s omamnými látkami (opiáty, opioidy). Vedení záznamu o spotřebě omamných látek ve zdravotnických zařízeních. Protokol o znehodnocení. Možnosti jejich podání. Ukládání léků, kontrola expirací. Podávání léčiv pacientovi a jeho evidence.

Péče o pacienta s bolestí, hodnocení a škály bolesti. Typy bolesti, aplikace analgetik.

7. týden Snímání EKG, desatero.

8. týden Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami.

9. týden Katetrizace močového měchýře ženy, asistence lékaři při zavádění močového katetru muži. Druhy cévek. Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katetrem.

10. týden Aplikace intradermálních a subkutánních injekcí.

11. týden Aplikace klyzmat.

12. týden Aplikace intramuskulárních injekcí.

13. týden Ošetření stomie a výměna stomické pomůcky.

14. týden Opakování a procvičování praktických úkonů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

- DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

- JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

- KACHLOVÁ, Miroslava a Ilona PLEVOVÁ. Postupy v ošetřovatelské péči. Praha: Grada Publishing, 2022. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-1243-2.

- NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

- PLEVOVÁ, Ivona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. ISBN 978-80-271-2327-8.

- SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

- VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

- VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

Doporučená literatura:

. FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168. s. ISBN 978-80-247-1314-4.

. NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

. POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: