Jste zde

F7PBZOSE - Ošetřovatelství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOSE ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoretický celek. Jeho cílem je podrobně seznámit studenty s problematikou oboru ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako samostatnou moderní vědní disciplínu, jako komplexní multidisciplinární a interdisciplinární obor s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelské péče, ošetřovatelství, první pomoci i záchranných služeb v kontextu medicíny jak v České republice, tak ve světě. Zároveň je zaměřen na současné světové trendy vývoje ošetřovatelství, které souvisí se zvyšováním efektivity a kvality zdravotnických systémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek typu multiple choice, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, body se při nesprávné odpovědi neodečítají, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Vývoj ošetřovatelské péče, ranhojičství a první pomoci.

2. týden Významné osobnosti historie ošetřovatelství.

3. týden Historie a současnost vzdělávání vybraných nelékařských profesí.

4. týden Ošetřovatelský tým, výkon povolání, kompetence a role zdravotnického záchranáře a vybraných nelékařských profesí.

5. týden Ošetřovatelská péče v kontextu zdravotní péče, druhy a organizace ošetřovatelské péče.

6. týden Vymezení oboru ošetřovatelství, definice, metaparadigma, paradigmata ošetřovatelství.

7. týden Vybrané koncepční teorie a ošetřovatelské modely, aplikace v praxi.

8. týden Koncepce oboru ošetřovatelství.

9. týden Výzkum v ošetřovatelství.

10. týden Ošetřovatelství založené na důkazech (Evidence Based Nursing).

11. týden Management, kvalita a standardizace v ošetřovatelské péči.

12. týden Organizační systémy poskytování ošetřovatelské péče.

13. týden Profesní organizace související s povoláním zdravotnického záchranáře.

14. týden Opakování, test.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založené na důkazech. Praha: Grada Publishing, 2014, 126 s. ISBN 978-80-247-5345-4.

•PLEVOVÁ, Ilona. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2012, 256 s. ISBN 978-80-247-3871-0.

•PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.

Doporučená literatura:

•KAZIMOUR, Ivan. Historie českého zdravotnictví. Martin Koláček: E-knihy jedou. 2016, 460 s. ISBN 978-80-7512-595-8.

•KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2010, 206 s. ISBN 978-80-247-3224-4.

•TÓTHOVÁ, Valérie a Eva POSPÍŠILOVÁ. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů. Od nejstarších dob po současnost. Praha: Triton, 2015, 184 s. ISBN: 978-80-7387-824-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2023/202415.09 KB