Jste zde

F7PBZOPPC - Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOPPC ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoretický. Jeho cílem je podrobně seznámit studenty s metodologií ošetřovatelství – problematikou teorií potřeb a ošetřovatelského procesu a připravit je tak na výkon ošetřovatelské péče pomocí ošetřovatelského procesu. Je zaměřen zejména na komplexní, systematické vyhledávání a saturaci potřeb různých příjemců ošetřovatelské péče v rámci aplikace algoritmů ošetřovatelského procesu. Nedílnou součástí je přehled o vedení ošetřovatelské dokumentace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek typu multiple choice, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, body se při nesprávné odpovědi neodečítají, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných); celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Etika a komunikace v ošetřovatelství, role příjemce ošetřovatelské péče.

2. týden Charakteristika lidských potřeb, teorie potřeb.

3. týden Ošetřovatelský proces: historický vývoj, definice, klasifikační systémy (Aliance NNN).

4. týden Ošetřovatelský proces: ošetřovatelské posouzení (princip, možnosti, využití měřících škál, sběr a analýza získaných dat).

5. týden Ošetřovatelský proces: ošetřovatelská diagnóza (definice, klasifikace NANDA I International Taxonomie, osy, domény, třídy).

6. týden Ošetřovatelský proces: ošetřovatelský plán a realizace intervencí (systém NIC).

7. týden Ošetřovatelský proces: zhodnocení výsledků (systém NOC).

8. týden Vedení ošetřovatelské dokumentace v rámci zdravotnické dokumentace.

9. týden Aktuální situace využití metodologie ošetřovatelského procesu – možnosti.

10. týden Opakování, test.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: GRADA Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•KUDLOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 133 s. ISBN 978-80-7454-600-6.

•NANDA International: Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2017-2020. Praha: Grada Publishing, 2018, 464 s. ISBN 978-80-247-5412-3.

•VÖRÖSOVÁ, Gabriela, Andrea SOLGAJOVÁ a Alexandra ARCHALOUSOVÁ. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. Praha: Grada Publishing, 2015, 208 s. ISBN 978-80-247-5538-0.

•PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.

•TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Praha: Triton, 2014, 226 s. ISBN 978-80-7387-785-9.

Doporučená literatura:

•PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, 2015, 192 s. ISBN 978-80-247-5788-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2023/24 LS14.7 KB