Jste zde

F7PBZOPB5 - Odborná praxe bloková V.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOPB5 Z 2 40XH česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborné praxe je především nácvik znalostí a dovedností podstatných pro provádění neodkladných výkonů u probíhajícího porodu a prvního ošetření novorozence při poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu v rámci kompetencí zdravotnického záchranáře. Praxe probíhá pod vedením odborného mentora (smluvně zajištěno).

Nedílnou součástí praxí je nácvik komunikace, empatie a dalších klíčových měkkých dovedností podstatných pro výkon povolání zdravotnického záchranáře, práce se zdravotnickou, potažmo ošetřovatelskou dokumentací, nácvik ošetřovatelských dovedností pomocí ošetřovatelského procesu. Student se podílí na organizačním chodu oddělení, zajišťování potřebného vybavení, dezinfekci, sterilizaci a podobných činnostech a pracuje v souladu s platnými standardy zdravotnického zařízení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•praxe bude probíhat na odděleních perinatologických poskytujícími porodnickou a neonatologickou péči;

•doporučena jsou lůžková gynekologicko-porodnická oddělení, neonatologická oddělení, perinatologická centra.

Zaměření odborné praxe:

•Specializovaná ošetřovatelské péče o rodící ženu prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

•Asistence při sledování stavu plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, pomoc lékaři a porodní asistentce v případě zásahu a komplikací; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření.

•Příprava rodičky k porodu, péče o ni ve všech dobách porodních a vedení fyziologického porodu, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vedení i porodu v poloze koncem pánevním; ošetření porodních a poporodních poranění a péče o ženu po porodu.

•Ošetřovatelská péče o fyziologického novorozence prostřednictvím ošetřovatelského procesu, jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace při komplikacích.

•Asistence péče o patologického novorozence.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ČERNÁ, Marcela a Jana KOLLÁROVÁ. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015, 84 s. ISBN 978-80-87023-50-1.

•DORT, Jiří, Eva DORTOVÁ a Petr JEHLIČKA. Neonatologie. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 118 s. ISBN 978-80-246-3936-9.

•ROZTOČIL, Aleš a kol. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, 656 s. ISBN 978-80-247-5753-7.

•SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ a Eva STAROŠTÍKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 272 s. ISBN 978-80-271-0214-3.

•STRAŇÁK, Zbyněk. Resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence pro lékaře i nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015, 80 s. ISBN 978-80-87023-36-5.

Doporučená literatura:

•BINDER, Tomáš a Blanka VAVŘINKOVÁ. Porodnictví: pro porodní asistentky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 2016, 240 s. ISBN 978-80-7561-020-1.

•FAIT, Tomáš, Michal ZIKÁN a Jaromír MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, 624 s. ISBN 978-80-7345-403-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: