Jste zde

F7PBZOPB3 - Odborná praxe bloková III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOPB3 Z 2 40XH česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu navazujícího na předchozí odborné praxe, je získávání praktických dovedností zejména při poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče v rámci legislativou daných kompetencí zdravotnického záchranáře. Student se pod vedením odborného mentora (smluvně zajištěno) učí pečovat o kriticky nemocné pacienty ohrožené selháním základních životních funkcí, či se selháním jedné či více životně důležitých orgánových funkcí. Postupně je seznamován s diagnostickými a léčebnými postupy intenzivní medicíny, ošetřováním výše zmíněných pacientů, monitorováním jejich životních funkcí a jejich event. podporou. Spolupracuje i s ostatními členy zdravotnického týmu při poskytování zdravotní péče a podílí se na zajišťování chodu oddělení dle platných standardů ošetřovatelské péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•praxe bude probíhat ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči intenzivní;

•doporučeny jsou jednotky intenzivní péče typu B s převahou funkce léčby orgánových selhání typu anesteziologicko-resuscitačních oddělení.

Zaměření odborné praxe:

•Seznámení se s organizací ARO, ošetřovatelské výkony spojené s příjmem pacienta na ARO, odběr anamnézy.

•Monitoring fyziologických funkcí v intenzivní péči, včetně invazivních technik, monitorování funkcí CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, hodnocení saturace kyslíkem a poruch srdečního rytmu, a dalších tělesných parametrů za použití zdravotnických prostředků. Využití skórovacích systémů v intenzivní péči.

•Zahájení a provádění kardiopulmonální resuscitace s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení a zhodnocení záznamu EKG.

•Péče o dýchací cesty, odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťování jejich průchodnosti.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči (krevní oběh – periferní kanylace, intraoseální aplikace, péče o: CŽK, vstupy do GIT, močového systému, epidurálního prostoru).

•Zajištění výživy v intenzivní péči (zjištění stavu nutrice, enterální, parenterální výživa);

•Infuzní terapie, aplikace krystaloidních roztoků, při ověřené hypoglykémii nitrožilní aplikace roztoků glukózy.

Na základě indikace lékaře vykonávání činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče:

•Zajišťování dýchacích cest příslušnými pomůckami, zavádění a udržování inhalační a kyslíkové terapie; zajišťování přístrojové ventilace s parametry určenými lékařem, péče o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci.

•Podávání léčivých přípravků včetně krevních derivátů.

•Asistence při zahájení aplikace transfuzních přípravků, ošetřování pacienta v průběhu aplikace a ukončování této aplikace.

•Katetrizace močového měchýře žen a dívek nad 10 let.

•Odběry a orientační hodnocení biologického materiálu v intenzivní péči, bed side laboratorní hodnocení.

•Zajišťování intraoseálního vstupu.

•Zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

•Aplikace léků v intenzivní péči, aplikace krevních derivátů.

•Péče o rány v intenzivní péči.

•Poskytování a zajišťování psychické podpory umírajícím a jejich blízkým, po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta.

•Asistence u transfuzní terapie, ukončení TRF.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

•LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 132 s. ISBN 978-80-7013-569-3.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK. Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, 747 s. ISBN 978-80-8732-302-1.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 110 s. ISBN 978-80-7013-538-9.

•KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195. ISBN 978-80-7492-066-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: