Jste zde

F7PBZOPB2 - Odborná praxe bloková II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOPB2 Z 3 160XH česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je navázat na znalosti a zkušenosti z předchozích ošetřovatelsky zaměřených předmětů a využít je v podmínkách klinické praxe. Během výuky si student pod odborným mentoringem (smluvně zajištěno) postupně osvojuje správné postupy základní ošetřovatelské péče dle platných ošetřovatelských standardů a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Učí se pracovat pomocí ošetřovatelského procesu. Součástí praxe je nácvik komunikace jak s nemocnými, tak s ostatními členy zdravotnického týmu, péče o psychickou pohodu nemocných, nácvik edukace a zajištění compliance nemocných.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče standardní – akutní lůžková oddělení chirurgického typu.

Zaměření odborné praxe:

•Seznámení se s organizací oddělení, prevence nozokomiálních nákaz. Péče o prostředí chirurgického nemocného, péče o lůžko, zajištění odpočinku, spánku, polohování a hygiena nemocných.

•Odběr ošetřovatelské anamnézy, posouzení, využití měřících škál.

•Ošetření akutních ran, asistence u převazů.

•Prevence a ošetření chronických ran.

•Provádění hygienické péče. Zajištění preventivních postupů imobilizačního syndromu.

•Monitorace fyziologických funkcí (TT, TK, D, EKG, SpO2, kontrola stavu vědomí).

•Péče o pacienta s bolestí, provádění bazální stimulace.

•Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry, odběry kapilární a žilní krve.

•Zajištění vyprazdňování moče. Katetrizace močového měchýře.

•Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klyzmat. Péče o stomie vyvedené v oblasti střeva.

•Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami, podávání opiátů.

•Zajištění periferního žilního vstupu. Intravenózní aplikace léků. Infuzní terapie.

•Transfuzní terapie.

•Péče o drény a drenážní systémy, vybrané druhy stomií, včetně odběrů biologického materiálu.

•Perioperační péče.

•Paliativní péče.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

Doporučená literatura:

•DRLÍKOVÁ Kateřina, Veronika ZACHOVÁ, Veronika a Milada KARLOVSKÁ. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2015, 196 s. ISBN 978-80-247-5712-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

•ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. Praha: Grada Publishing 2010, 200 s. ISBN 978-802-4732-565.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: