Jste zde

F7PBZMOS - Multikulturní ošetřovatelství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMOS KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Lucie Lidická
Přednášející:
Lucie Lidická
Cvičící:
Lucie Lidická
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoretický. Jeho cílem je seznámit studenty s problematikou multikulturního ošetřovatelství. Přiblížit jednotlivé národnostní, etnické a kulturní menšiny a příslušníky různých náboženství. Studentovi budou vysvětlena a na modelových příkladech demonstrována specifika přístupů k vybraným skupinám a způsob ošetřování s důrazem na péči o individuální potřeby jedince.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta:

•vypracování seminární práce na téma ošetřovatelské problematiky v rozsahu min. 5 stran, podmínkou uznání je správná citace dle platných norem, prezentace a obhajoba práce v rámci cvičení, témata budou zadána dle preference studentů v úvodní hodině cvičení;

•úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek typu multiple choice, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, body se při nesprávné odpovědi neodečítají, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných);

•celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.

2. týden Kultura, multikulturalismus, traskulturalismus.

3. týden Ošetřovatelský proces a role zdravotnického záchranáře v ošetřovatelském procesu.

4. týden Etika v poskytování ošetřovatelské péče.

5. týden Specifika multikulturní komunikace.

6. týden Ošetřovatelské modely.

7. týden Systém poskytování zdravotní péče cizincům v České republice.

8. týden Integrační politika, migrace a její dopady.

9. týden Specifika ošetřovatelské péče u jednotlivých národnostních menšin.

10. týden Specifika ošetřovatelské péče u jednotlivých etnických menšin.

11. týden Specifika ošetřovatelské péče u jednotlivých kulturních menšin.

12. týden Spiritualita a specifika ošetřovatelské péče u pacientů vyznávající různá náboženství.

13. týden Modelové situace.

14. týden Opakování, test.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4413-1.

•TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 277 s. ISBN 978-80-7387-645-6.

•ZELENÍKOVÁ, Renáta. Transkulturní ošetřovatelství: studijní opora. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, 73 s. ISBN 978-80-7464-549-5.

•IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2005, 248 s. ISBN 80-247-1212-1.

•ŠPIRUDOVÁ, Lenka et al. Multikulturní ošetřovatelství II. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 248 s. ISBN 80-247-1213-X.

•NOVÁKOVÁ, Iva. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, 115 s. ISBN 978-80-7372-404-7.

Doporučená literatura:

•HÁJEK, Marcel a Charif BAHBOUH, Muslimský pacient – principy diagnostiky, terapie a komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2016, 200 s. ISBN 978-80-247-5631-8

•SELF, David. Encyklopedie světových náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 128 s. ISBN 978-80-7195-282-4.

•ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

•MASTILIAKOVÁ, Dagmar et al. Implementace multikulturní variability do kulturní identity české společnosti a její odraz ve zdravotnické praxi. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, 163 s. ISBN 978-807248-005-0.

•TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010, 195 s. ISBN 978-80-7387-414-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram ZS 2023/2024333.39 KB