Jste zde

F7PBZMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMAZ KZ 1 1P česky
Přednášející:
Jiří Černý (gar.)
Cvičící:
Jiří Černý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy teorie managementu, se zdravotními systémy v zahraničí a v České republice a jejich financováním. Dále budou studentům předneseny informace o řízení zdravotnických institucí, řízení lidských zdrojů a kvalitě zdravotních služeb a jejím vyhodnocování. Nedílnou součástí budou informace o ekonomické činnosti zdravotnických organizací, plánování, pracovně právních vztazích a základních legislativních normách pro zdravotnictví.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, minimální počet bodů pro splnění testu je 15 bodů z 30 možných; test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

Požadavky na studenta: aktivní účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Teorie managementu, pojem management, manažerské role a funkce, specifika managementu ve zdravotnictví.

2. týden Manažer – dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost.

3. týden Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR,

4. týden Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb.

5. týden Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, druhy pracovníků ve zdravotnictví, motivace, týmová práce, odměňování ve zdravotnictví, komunikace, dobrovolnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví.

6. týden Řízení lidských zdrojů, personální management, trh práce, personální strategie a plánování, specifika zdravotnictví.

7. týden Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy. Etický kodex ČLK. Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví – nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací.

8. týden Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická legislativa.

9. týden Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření, systémy řízení kvality. Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace. Management kvality zdravotní péče – inovační manažerský proces.

10. týden Administrativa zdravotnických zařízení, informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení – pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení). Zdravotnická dokumentace – přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace.

11. týden Plánování ve zdravotnictví, marketing, konkurence. Význam informací pro práci managementu. Ekonomika zdravotnického zařízení.

12. týden Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení.

13. týden Etika v řízení zdravotnictví, alokace zdrojů, manažerská etika a kultura.

14. týden Management rizik. Time management. Management změny. Stres, syndrom vyhoření, mobbing.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Doporučená literatura:

•PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2011, 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.

•GLADKIJ, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003, 392 s. ISBN 9788072269969.

•HÁLEK, Vítězslav. Management a marketing. 1. vyd. Hradec Králové: Vítězslav Hálek, 2017, 293 s. ISBN 978-80-270-2439-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: