Jste zde

F7PBZMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMAZ KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Jiří Černý
Přednášející:
Jiří Černý
Cvičící:
Jiří Černý
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy teorie managementu. Seznámení se zdravotními systémy v zahraničí a v České republice, jejich financování. Řízení a kontrola zdravotnických institucí. Řízení lidských zdrojů. Kvalita zdravotních služeb a její vyhodnocování. Ekonomické činnosti zdravotnických organizací. Základní legislativní normy pro zdravotnictví.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu

Tematické okruhy klasifikovaného zápočtu odpovídají tématům jednotlivých přednášek. Minimální počet bodů pro splnění testu je 20 bodů ze 40 možných. Test obsahuje 40 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna).

Klasifikace testu

A (1) = 100-90 % tj. 40-36 bodů

B (1-) = 89-80 %tj. 35-32 bodů

C (2) = 79-70 %tj. 31-28 bodů

D (2-) = 69-60 %tj. 28-24 bodů

E (3) = 59-50 %tj. 23-20 bodů

F (neprospěl) = 49 a méně %tj. 19 a méně bodů

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1.Pracovně právní vztahy, Pracovní poměr, Pracovní smlouva

2.Zákoník práce

3.Ochrana osobních údajů a sdělování informací, GDPR

4.Právní spory ve zdravotnictví - nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany

5.Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví

6.Teorie managementu

7.Manažerské role a funkce, dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost

8.Rozhodování v činnosti manažera

9.Řízení změn

10.Plánování

11.Specifika managementu ve zdravotnictví

12.Ekonomika zdravotnického zařízení. Právní formy zdravotnických zařízení.

13.Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb

14.Úhrada za zdravotní služby

15.Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR

16.Zdravotnická legislativa

17.Systémy kvality. Kvalita zdravotní péče, Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace

18.Management kvality zdravotní péče

19.Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti. Lege artis a dopad do zdravotnické praxe

20.Zdravotnická dokumentace

21.Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů

22.Mobbing

23.Time managenement

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru. Seznámit se s problematikou pracovně právních vztahů s využitím v praxi.

Studijní materiály:

BARR, J., DOWDING, L.: Leadership in Health Care. Sage Publications Ltd., London, 304 pp., ISBN 978-1-4462-0762-8

GLADKIJ, J. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. 392 s. ISBN : 9788072269969

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Grada, 2011. 166 s. ISBN: 978-80-247-1621-3

KARLOF, B., LOVINGSON F. H: Management od A do Z. Computer Press Brno, 2006. 309 s. ISBN : 80-251-1000-X

PLEVOVÁ, Ilona. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3871-0.

Zákoník práce 2020. Praha, Grada 2020. ISBN: 978-80-247-5508-3

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Upravené 2. vydání. Prostějov: Computer Media, 2020. ISBN 978-80-7402-421-4

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: