Jste zde

F7PBZIZS - Integrovaný záchranný systém a krizový management

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIZS KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Aneta Břízová, Petr Mirovský, Martin Staněk
Cvičící:
Petr Mirovský, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s právními předpisy a rozsahem činností složek integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Obsah je zaměřen na činnost základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací na zasaženém území a na opatření ochrany obyvatelstva. Mimo obecné zásady prevence, plánování a přípravy na mimořádné události a krizové situace je kladen důraz na praktické řešení záchranných a likvidačních prací i zajišťování ochrany obyvatelstva. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS při společném zásahu, objasněn bude poplachový plán IZS a další významné dokumenty IZS.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné složení zápočtového testu z minimálně 50 %; výsledná známka je tvořena na základě hodnocení aktivity a praktické činnosti v rámci cvičení a výsledku písemného testu (test je složen z 20 otázek Multiple Choice a písemných odpovědí, otázky jsou vytvořeny z témat jednotlivých přednášek).

Požadavky na studenta: 80% aktivní účast na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do předmětu, právní předpisy, IZS v krizovém řízení a krizové stavy.

2. týden Struktura a funkce IZS, Ústřední poplachový plán IZS a typové činnosti složek IZS.

3. týden Organizace a činnost HZS ČR v rámci IZS, záchranné a likvidační práce, funkce velitele zásahu.

4. týden Organizace a činnost ZZS v rámci IZS, činnost ZZS při mimořádných událostech a organizace místa zásahu při společném zásahu složek IZS.

5. týden Organizace a činnost PČR a ostatních složek IZS.

6. týden Taktické, operační a strategické řízení složek IZS při společném zásahu.

7. týden Činnost ústředních a územních správních úřadů a jejich orgánů, právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti krizového řízení.

8. týden Opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.

9. týden Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech, individuální ochrana.

10. týden Taktická a prověřovací cvičení.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Organizace a činnost operačních středisek jednotlivých složek IZS, včetně simulovaného nácviku jejich funkce při řešení mimořádných událostí.

3.–4. týden Simulace a nácvik řešení mimořádných událostí složkami IZS.

5.–6. týden Simulace a nácvik řešení mimořádných událostí se zaměřením na ZZS a její činnost v rámci hromadného postižení zdraví.

7.–8. týden Praktický nácvik použití osobních ochranných prostředků při řešení mimořádných událostí se zaměřením na funkci a činnost biohazard týmů ZZS.

9.–10. týden Praktický nácvik specifického transportu osob s vysoce virulentní nákazou, včetně nácviku práce s izolačním Biovakem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

•ŠTĚTINA, Jiří et al. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 584 s. ISBN 978-80-247-4578-7.

•SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Vyd. 1. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010, 44 s. ISBN 978-80-86640-59-4.

•Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•FRÖLICH, Tomáš et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 151 s. ISBN 978-80-263-0721-1

•BŘÍZA, Jan et al. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-263-0722-8.

Studijní pomůcky:

•Simulační software XVR on Scene, XVR Resource Management, osobní ochranné prostředky, Biovak.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Téma 11.58 MB
PDF icon Téma 2715.93 KB
PDF icon Téma 31.69 MB
PDF icon Téma 41.41 MB
PDF icon Téma 51.88 MB
PDF icon Téma 61.24 MB
PDF icon Téma 7805.21 KB
PDF icon Téma 81.31 MB
PDF icon Téma 91.95 MB
PDF icon Téma 10365.91 KB

Ostatní: