Jste zde

F7PBZIOPB2 - Individuální odborná praxe bloková II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIOPB2 Z 2 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZIOPB2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZIOPB1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZIOPB2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZIOPB3.
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem praxe je získat dovednosti a znalosti v oblasti neodkladné a akutní péče poskytované v lůžkovém zdravotnickém zařízení na oddělení urgentního příjmu. Student se pod odborným vedením mentora podílí na příjmu, diagnostice a stabilizaci nemocných v přímém ohrožení života, či nemocných s náhle vzniklým závažným poškozením zdraví. V rámci urgentního příjmu při poskytování neodkladné a akutní péče se student učí ošetřovat pacienty se změnami psychického stavu poruchami, náhlými změnami chování a pacienty s psychiatrickým onemocněním. Zároveň asistuje u akutních konziliárních činností včetně vyšetření pacientů za účelem stanovení diagnózy, vyloučení nebo potvrzení závažného onemocnění. Součástí pracovní náplně je práce se zdravotnickou dokumentací a nácvik komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu, pacienty a jejich doprovodem.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Cílem praxe je získat dovednosti a znalosti v oblasti neodkladné a akutní péče poskytované v lůžkovém zdravotnickém zařízení na oddělení urgentního příjmu. Student se pod odborným vedením mentora podílí na příjmu, diagnostice a stabilizaci nemocných v přímém ohrožení života, či nemocných s náhle vzniklým závažným poškozením zdraví. V rámci urgentního příjmu při poskytování neodkladné a akutní péče se student učí ošetřovat pacienty se změnami psychického stavu poruchami, náhlými změnami chování a pacienty s psychiatrickým onemocněním. Zároveň asistuje u akutních konziliárních činností včetně vyšetření pacientů za účelem stanovení diagnózy, vyloučení nebo potvrzení závažného onemocnění. Součástí pracovní náplně je práce se zdravotnickou dokumentací a nácvik komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu, pacienty a jejich doprovodem.

Pracoviště:

•praxe bude probíhat na urgentních příjmech lůžkových zdravotnických zařízení;

•doporučena je především intenzivní vyšetřovna (Emergency Room).

Zaměření odborné praxe:

V rámci kompetencí zdravotnického záchranáře:

•Seznámení se s organizací pracoviště urgentního příjmu: třídící centrum, všeobecná vyšetřovna, Emergency Room, specializované vyšetřovny, expektační lůžková hala, diagnostický komplement, operační sály, dekontaminační místnost, izolační box, místnost pro zemřelé, diskrétní místnost, event. heliport.

•Odběr anamnézy.

•Spolupráce s dalšími členy zdravotnického týmu: převzetí pacientů od výjezdových skupin ZZS, jiných týmů dalších ZZ, zajištění bezpečného transportu pacienta: stabilizace stavu, polohování, imobilizace a transport pacientů.

•Spolupráce na vyhodnocení závažnosti stavu – třídění pacientů.

•Zajištění rozšířené KPR defibrilátorem (event. mechanizované nepřímé srdeční masáže), monitoring vitálních funkcí, včetně invazivních přístupů, použití ručního křísícího vaku, práce s transportním ventilátorem, kyslíkovou lahví, EKG přístrojem, zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, zavedení a aplikace inhalační kyslíkové terapie, přístrojová ventilace parametry určenými lékařem, péče o dýchací cesty pacientů během umělé plicní ventilace; odsávání z dýchacích cest dle kompetencí ZZ, odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťování jejich průchodnosti.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči (krevní oběh – periferní kanylace, intraoseální aplikace, péče o: CŽK, vstupy do GIT, močového systému, epidurálního prostoru).

•Péče o rány.

•Odběry biologického materiálu na vyšetření, laboratorní vyšetření za použití vhodných metod POCT.

•Aplikace léčivých přípravků, podávání léků a infuzních roztoků, péče o infuzní linky, aplikace krevních derivátů.

•Katetrizace močového měchýře dospělých žen a dívek nad 10 let.

•Diagnostika glykémie z klinické indikace a následná aplikace glukózy při hypoglykémii per os nebo i.v.

•Překlad a transport pacientů po diagnostické rozvaze na další určená pracoviště ZZ (JIP, ARO…).

•Péče o psychickou stránku nemocných, doprovodu.

•Zajišťování péče o zemřelé.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

•KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 277 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

•LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 132 s. ISBN 978-80-7013-569-3.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014, 296 s. ISBN 978-80-247-4236-6.

•POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, 768 s. ISBN 978-80-204-3939-0.

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK. Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, 747 s. ISBN 978-80-8732-302-1.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 110 s. ISBN 978-80-7013-538-9.

•KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195. ISBN 978-80-7492-066-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: