Jste zde

F7PBZIOPB1 - Individuální odborná praxe bloková I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIOPB1 Z 2 80XH česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZIOPB1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZIOPB2.
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu, navazujícího na předchozí odborné praxe, je osvojení si dalších praktických dovedností zejména při poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče v rámci legislativou daných kompetencí zdravotnického záchranáře. Student se v průběhu praxe učí pod odborným mentoringem (smluvně ošetřeno) pracovat pomocí ošetřovatelského procesu, hodnotí stav saturace potřeb, úroveň soběstačnosti, projevy onemocnění, rizikové faktory pacientů, a to i za použití měřících technik používaných v ošetřovatelské praxi. Dále získává znalosti potřebné k odběru anamnézy pacientů, analyzuje získaná data a učí se je správně využít v pacientův prospěch. Spolupracuje i s ostatními členy zdravotnického týmu při poskytování zdravotní péče a zajišťování chodu oddělení. Odborná praxe je tak zaměřena i na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•praxe bude probíhat ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči intenzivní.

•doporučeny jsou jednotky intenzivní péče typu A s převahou funkce monitorovací.

Zaměření odborné praxe:

•Seznámení se s organizací JIP, ošetřovatelské výkony spojené s příjmem pacienta na JIP.

•Odběry a orientační hodnocení biologického materiálu v intenzivní péči.

•Monitoring fyziologických funkcí v intenzivní péči, monitorování funkcí CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, včetně hodnocení saturace kyslíkem a základních poruch srdečního rytmu, a dalších tělesných parametrů za použití zdravotnických prostředků. Využití skórovacích systémů v intenzivní péči.

•Zavádění a udržování inhalační a kyslíkové terapie, péče o dýchací cesty.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči (krevní oběh, GIT, močový systém, epidurální prostor).

•Zajištění výživy v intenzivní péči (zjištění stavu nutrice, enterální, parenterální výživa).

•Infuzní terapie a asistence u transfuzní terapie.

•Specifika aplikace léků v intenzivní péči.

•Péče o rány v intenzivní péči.

•Perioperační péče v intenzivní péči, péče o drény, využití stomických pomůcek a drenážních systémů u pacientů s dlouhodobou drenáží. Ošetřovatelská péče o pacienty podstupující punkci.

•Ošetřovatelský proces u pacientů na odděleních intenzivní péče:

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Specifika ošetřovatelské péče pacientů s onemocněními DC.

Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s postižením GIT. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním GIT.

Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním močového systému. Využití eliminačních metod.

Léčba bolesti v intenzivní péči.

Koncept bazální stimulace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK. Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, 747 s. ISBN 978-80-8732-302-1.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRLÍKOVÁ Kateřina, Veronika ZACHOVÁ, Veronika a Milada KARLOVSKÁ. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2015, 196 s. ISBN 978-80-247-5712-4.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

•POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

•ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. Praha: Grada Publishing 2010, 200 s. ISBN 978-802-4732-565.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: