Jste zde

F7PBZIOP2 - Individuální odborná praxe II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIOP2 Z 4 280XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZIOP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZUM1
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZIOP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZIOP1
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem praxe je získat dovednosti a znalosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče poskytované zdravotnickou záchrannou službou. Student se pod odborným vedením mentora podílí na diagnostice a stabilizaci postižených a nemocných v přímém ohrožení života, či s náhle vzniklým závažným poškozením zdraví. Zároveň asistuje u akutních konziliárních činností včetně vyšetření pacientů za účelem stanovení diagnózy, vyloučení nebo potvrzení závažného onemocnění. Součástí pracovní náplně je práce s výjezdovou dokumentací a nácvik komunikace s ostatními členy výjezdové skupiny a dalšími členy IZS, s pacienty a jejich doprovodem.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•praxe bude probíhat na zdravotnické záchranné službě.

Zaměření odborné praxe:

V rámci práce pod odborným dohledem lékaře nebo zdravotnického záchranáře:

•provádí monitorování a hodnocení vitálních funkcí včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem;

•zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu;

•provádí zajišťování periferních žilních nebo intraoseálních vstupů, aplikovaje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií;

•provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je;

•obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky;

•provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení;

•zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu;

•vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému;

•zajišťuje v případě potřeby péči o tělo zemřelého;

•přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu;

•přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu;

•provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence;

•přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečuje odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky;

•zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii;

•zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci;

•podává léčivé přípravky, včetně krevních derivátů;

•asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji;

•provádí katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let;

•odebírá biologický materiál na vyšetření.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

•KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 277 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

•LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 132 s. ISBN 978-80-7013-569-3.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, 768 s. ISBN 978-80-204-3939-0.

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK. Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, 747 s. ISBN 978-80-8732-302-1.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 110 s. ISBN 978-80-7013-538-9.

•KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195. ISBN 978-80-7492-066-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: