Jste zde

F7PBZIOP1 - Individuální odborná praxe I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIOP1 Z 2 80XH česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZIOP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZIOP2.
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je navázat na znalosti a zkušenosti z předchozích ošetřovatelsky zaměřených předmětů a využít je v podmínkách klinické praxe. Během výuky si student pod odborným mentoringem (smluvně zajištěné) postupně osvojuje správné postupy základní ošetřovatelské péče dle platných ošetřovatelských standardů a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Učí se pracovat pomocí ošetřovatelského procesu. Součástí praxe je nácvik komunikace jak s nemocnými, tak s ostatními členy zdravotnického týmu, péče o psychickou pohodu nemocných, nácvik edukace a zajištění compliance nemocných.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče standardní – akutní lůžková oddělení vnitřního lékařství.

Zaměření odborné praxe:

•Seznámení se s organizací oddělení, prevence nozokomiálních nákaz. Péče o prostředí nemocného na interním odělení, péče o lůžko, zajištění odpočinku, spánku, polohování nemocných.

•Odběr ošetřovatelské anamnézy, posouzení, využití měřících škál.

•Provádění hygienické péče. Zajištění preventivních postupů imobilizačního syndromu.

•Monitorace fyziologických funkcí (TT, TK, D,, SpO2, kontrola stavu vědomí).

•Natočení EKG křivky, základní parametry pro její hodnocení

•Příprava nemocného na sonografii.

•Péče o pacienta s bolestí.

•Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry, odběry kapilární a žilní krve.

•Zajištění vyprazdňování moče. Katetrizace močového měchýře.

•Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klyzmat. Péče o stomie vyvedené v oblasti střeva.

•Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi.

•Podávání léků per os, do dutin, na sliznice, kůží, dýchacími cestami, zásady podávání opioidních analgetik.

•Aplikace intradermálních, subkutánních injekcí, intramuskulárních injekcí.

•Intravenózní aplikace léků. Infuzní terapie.

•Transfuzní terapie.

•Oxygenoterapie.

•Výživa – parenterální a enterální.

•Paliativní péče.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011, 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DRLÍKOVÁ Kateřina, Veronika ZACHOVÁ, Veronika a Milada KARLOVSKÁ. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2015, 196 s. ISBN 978-80-247-5712-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

•ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. Praha: Grada Publishing 2010, 200 s. ISBN 978-802-4732-565.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: