Jste zde

F7PBZFATOX - Farmakologie a toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZFATOX ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Lukáš Handl, Zdeněk Hon
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy farmakologie a toxikologie. V rámci farmakologie je pozornost věnována obecným principům farmakokinetiky a farmakodynamiky a dále jsou systematicky probírány základní lékové skupiny klíčové pro přednemocniční neodkladnou péči, ovlivňující vitální funkce a jednotlivé orgánové systémy. Důraz je kladen na pochopení mechanizmu účinku a principů adekvátní použití a dávkování.

V rámci toxikologie je řešena problematika negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organizmy. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími chemickými látkami, které mohou vyvolat intoxikaci a se zásadami terapie intoxikací. Cílem předmětu je objasnění osudu chemické látky v organizmu a seznámení s klinickými projevy intoxikace. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné složení písemného testu s volenou odpovědí v průběhu zkouškového období, tematické okruhy odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek, test obsahuje celkem 40 testových otázek.

Bodové hodnocení testu:

40 - 38 správných odpovědí = 1 (A)

37 - 35 správných odpovědí = 1,5 (B)

34 - 31 správných odpovědí = 2 (C)

30 - 27 správných odpovědí = 2,5 (D)

26 - 22 správných odpovědí = 3 (E)

21 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Obecná farmakologie, základy farmakokinetiky a farmakodynamiky.

Farmakoterapie bolesti - analgetika.

Celková anestetika, lokální anestetika, myorelaxancia.

Léky ovlivňující vegetativní nervový systém. Léky ovlivňující CNS.

Léky ovlivňující kardiovaskulární systém, hemostázu a trombózu.

Léky ovlivňující gastrointestinální systém. Léky ovlivňující respirační systém.

Léčiva ovlivňující imunitní systém. Hormonální léčiva, farmakoterapie diabetu.

Základy racionální farmakoterapie v PNP. Infuzní léčba, oxygenoterapie.

Farmakoterapie vybraných akutních stavů v PNP.

Obecná toxikologie. Intoxikace léky a návykovými látkami.

Inhalační intoxikace. Intoxikace kyselinami a louhy. Intoxikace alkoholy.

Intoxikace těžkými kovy. Intoxikace pesticidy. Methemoglobinizující látky.

Intoxikace houbami. Intoxikace rostlinami. Intoxikace živočichy.

Zásady terapie intoxikací, detoxikace, nespecifická a specifická terapie, eliminační metody.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HON, Zdeněk. Intoxikace. In: NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494–508. ISBN 978-80-271-0210-5.

•PELCLOVÁ, Daniela a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009, 163 s. ISBN 978-80-7262-603-8.

•ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK a kol. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. 2., doplněné a aktualizované vydání Praha: Grada, 2011, 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9.

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 520 s. ISBN 978-80-247-4157-4.

•KNOR Jiří a Jiří Málek. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014, 216 s. ISBN 978-80-7345-386-2.

•POHANKA, M. Toxikologie. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-153-9.

•MCGACHY, Lenka, Pavla TOMÁŠOVÁ a Zuzana ROŠKOVÁ. Toxikologie a ekotoxikologie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. ISBN 978-80-7592-097-3.

Doporučená literatura:

•PELCLOVÁ, Daniela a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2014, 318 s. ISBN 978-80-2462-597-3.

•LÜLLMANN Heinz a Klaus MOHR. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004, 696 s. ISBN 80-7169-976-4.

•PATOČKA, Jiří. Úvod do obecné toxikologie. 1. vyd, Praha: Manus, 2003, 44 s. ISBN 80-8657-104-1.

•PROKEŠ, Jaroslav a kol. Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005, 248 s. ISBN 80-7262-301-X.

•HORÁK, Josef, Igor LINHART a Petr KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004, 189 s. ISBN 80-7080-548-X.

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2012, 384 s. ISBN 978-80-247-3908-3.

•ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 1008 s. ISBN 978-80-247-5558-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Základy toxikologie15.13 MB
Office presentation icon Přírodní jedy16.71 MB
Office presentation icon Syntetické jedy7.18 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2022/2023413.41 KB
PDF icon Harmonogram výuky 2023/2024412.26 KB