Jste zde

F7PBZEZ - Etika ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZEZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Tibor Brečka
Přednášející:
Tibor Brečka
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je prezentace základních filozofických pojmů, přehled filozofických směrů a historického vývoje etických škol. Představeny jsou etické kodexy, které se týkají profese zdravotnického záchranáře. Cílem předmětu je především formování etických postojů, které jsou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Student po absolvování předmětu zná základní filozofickou terminologii, základní filozofické směry, na nichž etika staví. Je seznámen s historií etiky a chápe základní principy filozofie křesťanské etiky a bioetiky. Rovněž zná etické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k současnému biomedicínskému výzkumu, je schopen analyzovat etické problémy alternativní medicíny a zaujímat k nim vlastní postoje. V neposlední řadě je obeznámen s nejčastějšími etickými problémy každodenní zdravotnické praxe a umí je řešit. Chápe požadavky, kladené na etiku práce s obtížnými klienty a projevuje etické postoje, které jsou nedílnou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Etika jako filozofická kategorie. Kořeny etiky. Základní pojmy.

2. týden Historie lékařské etiky. Etika jako tradiční součást medicíny. Vznik lékařské etiky jako moderního oboru. Etika v práci zdravotnického záchranáře.

3. týden Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví.

4. týden Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotnického záchranáře.

5. týden Etické kodexy chránící práva pacientů ve zdravotnictví. Práva pacientů a profese zdravotnického záchranáře.

6. týden Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití v praxi zdravotnického záchranáře.

7. týden Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

8. týden Etické normy regulující výzkum v medicíně.

9. týden Právní normy regulující výzkum v medicíně.

10. týden Etické problémy umírání a smrti.

11. týden Etická problematika transplantace orgánů.

12. týden Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování.

13. týden Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví.

14. týden Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2015, 290 s. ISBN 978-807492204-6.

•PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016, 326 s. ISBN 978-80-204-4360-1.

•PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, 2015, 192 s. ISBN 978-80-247-5788-9.

•ŠIMEK, Jiří. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015, 224 s. ISBN 978-80-247-5306-5.

Doporučená literatura:

•ALZINA FORTEZA, Antonio. Etika v medicíně. 1. vyd. Praha: Nová Akropolis, 2011, 31 s. ISBN 978-80-86038-46-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022277.44 KB