Jste zde

F7PBZCVLGO - Praktická cvičení z vnitřního lékařství, gerontologie a onkologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZCVLGO ZK 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se specifiky ošetřovatelské péče v intenzivní a resuscitační péči. Výuka navazuje na znalosti základů interního lékařství, gerontologie a onkologie a ošetřovatelských postupů. V předmětu je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Předmět se zabývá materiálním a technickým vybavením v intenzivní a resuscitační péči a seznamuje se specifiky oboru. Nedílnou součástí bude práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška bude probíhat písemnou formou, test bude mít dvacet otázek, předmětem testu budou probraná témata, třetí zkouškový termín bude probíhat ústně, kdy si student vytáhne dvě otázky z probraných témat, na které bude odpovídat, mezi jednotlivými zkouškovými termíny musí být minimální rozestup sedm dní.

Požadavky na studenta: povinná, 90% a aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy, dlouhodobá absence bude řešena individuálně s garantem předmětu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů. Legislativní normy, personální zajištění. Potřeby pacienta v intenzivní péči.

2. týden Monitoring v intenzivní péči. Monitorování CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, tělesné teploty, hemostázy a tlaku v břišní dutině.

3. týden Holistická intenzivní péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS v interním lékařství.

4. týden Neinvazivní plicní ventilace. Hrudní punkce, hrudní drenáž. Zajištění toalety dýchacích cest.

5. týden Intenzivní péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Péče o pacienta na umělé plicní ventilaci.

6. týden Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému. Invazivní léčba v kardiologii. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

7. týden Sepse v intenzivní medicíně. Specifika ošetřovatelské péče o pacienta v delirantním stavu.

8. týden Intenzivní péče o gerontologického pacienta.

9. týden Intenzivní péče o pacienta s postižením gastrointestinálního traktu a močového systému. Eliminační metody. Peritoneální dialýza.

10. týden Intenzivní péče o onkologického pacienta. Léčba bolesti a invazivní techniky v léčbě bolesti.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 77 s. ISBN 978-80-210-8789-7

•ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

•TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016, 136 s. ISBN 978-80-271-0064-4.

•ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 448 s. ISBN 978-80-271-0282-2.

Doporučená literatura:

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: