Jste zde

F7PBZCVLGO - Praktická cvičení z vnitřního lékařství, gerontologie a onkologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZCVLGO ZK 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický oborový komplex, který seznamuje studenty s komplexní diagnosticko therapeutickou problematikou lidských poruch zdraví, zahrnující s věkem související involuční změny v organizmu a s tím související zvláštnosti péče o zdraví ve vyšším věku, včetně specifik traumatologie a onkologie. Pozornost je věnována chorobám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, nervovému a hormonálnímu řízení, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Zvláštní problematiku představují otázky osamělého, týraného a zneužívaného seniora a nové trendy ve zdravotní a sociální péči o staré občany.

Požadavky:

Zakončení studijního oboru:

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je práce studenta na cvičeních, úspěšné absolvování průběžných testů, 100% účast na cvičeních, přičemž absenci je třeba řádně omluvit a s cvičícím dohodnou formu náhrady.

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu z otázek. Po 10 minutové přípravě předvede připravenou prezentaci vybraného oboru a následně zodpoví vytaženou otázku s případným mauálním předvedením vyšetřovací či therapeutické techniky. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. FEBO, MBA, doc.MUDr. Jiří Kubeš,PhD, as. MUDr. Tomáš Heřman, as. MUDr. Petr Jelínek, MUDr. Martin Holcát, MBA, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld

Téma přednášek:

1. téma Pokroky v operačních oborech (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

2.téma: Vnitřní prostředí (metabolismus minerálů, ABR)

3. téma: Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří)

4. téma Základní diagnostické a terapeutické postupy v oftalmologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci

5. téma Léčba bolesti

6. téma Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky. Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim)

7. téma Diagnostické a terapeutické postupy v otorhinolaryngologii se zaměřením na základní onemocnění (diagnostika, terapie, prevence)

8. téma Základní diagnostické a terapeutické postupy v dermatologii a venerologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci

9. téma Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologiii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci

10. téma Onemocnění na podkladě fyzikálních příčin (hypertermie, hypertermie, poškození , elektrickým proudem, utonutí, účinky atmosférického tlaku, stav beztíže).

Osnova cvičení:

1.téma: Chirurgie, náhlé příhody, zásady chirurgické práce.

2.téma: Ortopedie, Traumatologie

3.téma: Opakování

4.téma: Neurologie, Psychiatrie, Psychologie – předmět zájmu a řešení

5.téma: Onkologie, Endokrinologie

6.téma: Stomatologie

7.téma: Gynekologie

8.téma: ORL

9.téma: Fyziotherapie, balneologie

10.téma: Test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je demonstrace fůze problematiky geriatrie se základní problematikou jednotlivých klinických oborů. Seznámit studenty s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby v kontextu věku pacienta, vyzdvihnutí možností efektivní prevence.

Studijní materiály:

1. KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 336 s. ISBN 978-80-247 -2490-4.

2. NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

3. HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

4. VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4737-423.

Doporučená literatura:

1. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, V. Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka. 1. vyd. Praha: Vega, 2004. 32s. ISBN 80-903-1864-9.

2. ŠEJVL, Jaroslav. Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 151 s. ISBN 978-80-246-1349-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: