Jste zde

F7PBZCHT2 - Chirurgie a traumatologie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZCHT2 Z,ZK 2 1P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZCHT2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZCHT1
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznamuje studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem a jednotlivými typy chirurgických pracovišť. Zahrnuje i některá speciální témata současné chirurgie a traumatologie. Výuka je rozdělena do dvou etap. Zatímco v první etapě je pozornost zaměřena na obecnou problematiku chirurgie (Chirurgie a traumatologie I), druhá etapa se zabývá problematikou speciální chirurgie a traumatologie v oblasti hlavy a krku, hrudní a břišní chirurgie, urologie, traumatologie, chirurgie termických traumat a plastické chirurgie.

Požadavky:

Podmínky splnění zápočtu:

- plnění 2. zápočtových testů z probrané látky (vždy Chi+trauma I. a II.) minimálně na 70 % (v případě jednoho neúspěšného testu je možné absolvovat revizní test);

- vypracování seminární práce dle zadání;

- min. 90 % účast na cvičeních a zvládnutí praktických úkolů z probrané látky za náplň předmětu I. a II.

Podmínky zkoušky:

- ústní zkouška.

Požadavky na studenta: definovat podstatu patologického stavu, popsat příznaky, postup záchranáře v rámci přednemocniční a nemocniční péči (podle kompetencí záchranáře), znalost základních principů operační léčby stavů.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Chirurgie hlavy a krku.

2. týden Hrudní chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie.

3. týden Břišní chirurgie a urologie.

4. týden Kraniocerebrální poranění a poranění páteře a míchy.

5. týden Poranění hrudníku.

6. týden Poranění břicha a retroperitonea.

7. týden Poranění končetinová a pánve.

8 týden Polytrauma.

9. týden Termická poranění.

10. týden Ztrátová poranění, replantace.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Ošetření ran a úrazů hlavy a krku v PNP a NNP.

2. týden Ošetření ran, úrazů a akutních stavů břicha a retroperitonea.

3. týden Ošetření úrazů a akutních stavů urologie.

4. týden Ošetření kraniocerebrálního poranění a poranění páteře a míchy.

5. týden Opakování probrané látky, 1. zápočtový test.

6. týden Ošetření kraniocerebrálního poranění a poranění páteře a míchy a transport pacienta.

7. týden Fixace a stabilizace pacienta při končetinových poraněních a pánve.

8 týden Fixace a stabilizace polytraumatického pacienta v přednemocniční neodkladné péči.

9. týden Ošetření termických poranění.

10. týden Opakování probrané látky, 2. zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ČECH, Oldřich, Pavel DOUŠA a Martin KRBEC. Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby. Praha: Galén, 2016, 612 s. ISBN 978-80-7492-266-4.

•ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Doporučená literatura:

•DUDA, Miroslav a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada Publishing, 2000, 389 s. ISBN 80-7169-642-0.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002, 307 s. ISBN 80-2470-419-6.

•ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC, Tomáš TRČ et al. Dětská traumatologie, Praha: Galén, 2004, 180 s. ISBN 80-7262-152-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: