Jste zde

F7PBZARI3 - Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.

V souladu s čl. 4 odst. 4.1 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je u předmětu F7PBZARI3 - Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III. stanovena povinná účast na přednáškách. Dle uvedené směrnice bude účast na přednáškách kontrolována přednášejícím.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZARI3 Z,ZK 3 1P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZARI3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZARI2
Garant předmětu:
Tomáš Hyánek
Přednášející:
Tomáš Hyánek
Cvičící:
Šárka Bendová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je péče o nemocné s vyřazenými/selhávajícími základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné. V oblasti intenzivní a resuscitační péče se soustřeďuje pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•zápočet: dva multiple choice testy (25 otázek) z přednesených témat a témat probraných na cvičeních, součet bodů z obou testů 150 a více (z 200 možných), je přípustný pouze jeden pokus na splnění každého testu, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní komplikace doložené lékařským potvrzením;

•zkouška: zkouškový test s úspěšností nejméně 50 % a zodpovězení 2 vylosovaných otázek v teoretické části (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I, II a III).

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, neúčast bude řešena seminární prací, namátkové kontroly znalostí během cvičení, opakované neuspokojivé zodpovězení otázek bude negativně hodnoceno směrem k možnosti udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Poruchy vědomí, etiologie, základní vyšetřovací a terapeutické postupy.

2. týden Úrazy: kraniocerebrální a spinální poranění, nitrolební tlak, monitorace funkcí CNS.

3. týden Poranění hrudníku, břicha, pánve, končetinová traumata, ztrátová poranění.

4. týden Termická traumata.

5. týden Náhlé cévní mozkové příhody; křečové stavy, infekční a zánětlivá onemocnění CNS.

6. týden Intoxikace.

7. týden Neodkladné stavy v porodnictví a gynekologii.

8. týden Neodkladné stavy v endokrinologii.

9. týden Poruchy metabolizmu a výživy, poruchy vodního a solného hospodářství a acidobazické rovnováhy

10. týden Opakování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Šok a šokové stavy.

3.–4. týden Termická poranění.

5.–6. týden Neodkladná resuscitace novorozence a dítěte.

7.–8. týden Neodkladná resuscitace dospělého a u specifických stavů.

9.–10. týden Vyšetření a ošetření pacienta se závažným traumatem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

•JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 200 s. ISBN 978-80-247-5612-7.

•BARASH, Paul G., CULLEN Bruce F., STOELTING Robert K. a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

Doporučená literatura:

•WEILEMANN, Sacha, Joachim LORENZ et al. Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Springer Medizin Verlag, 2007. ISBN 10-3-540-21486-0.

•HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 149 s. ISBN 80-7013-408-9.

•PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003, 375 s. ISBN 80-246-0479-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: