Jste zde

F7PBZAF2 - Anatomie a fyziologie člověka II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZAF2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZAF2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu F7PBZAF1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZAF2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZVLGO.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZAF2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZZPF.
Garant předmětu:
Martina Nedbalová
Přednášející:
Martina Nedbalová
Cvičící:
Václav Kvítek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie – systematické anatomie a anatomie řezů a krajin lidského těla. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organizmu. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. Vernier, Visible project a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur, se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci. V průběhu kurzu Anatomie a fyziologie člověka II budou studenti seznámeni se stavbou a principy fungování oběhového, vylučovacího a pohlavního systému, mízní soustavy a nervového systému.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zápočtový test, zkouškový test.

2. Požadavky na studenta: pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních, absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením včetně zápočtového testu (20 otázek, minimálně 50% úspěšnost).

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Prokázání znalosti testem. Zkouškový test obsahuje 30 otázek typu multiple choice (žádná až všechny odpovědi mohou být správné). Úspěšnost testu minimálně 50 % dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

3. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Osnova přednášek:

1. týden Oběhový systém I. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu).

2. týden Oběhový systém II. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu, arteriální tlak a jeho řízení. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

3. týden Krev. Fyzikální a chemické vlastnosti krve. Erytrocyty. Leukocyty. Trombocyty. Hemostáza.

4. týden Imunitní systém. Nespecifická a specifická imunita. Antigen.

5. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

6. týden Pohlavní systém. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus. Těhotenství.

7. týden Endokrinní systém. Hormon, mechanismy účinku. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Difúzní endokrinní systém. Obecné mechanismy humorální regulace.

8. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Spinální mícha (stavba, reflexy).

9. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

10. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest.

Osnova cvičení:

1. týden Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu).

2. týden Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení.

3. týden Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. týden Pohlavní systém. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus. Těhotenství.

6. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus

9. týden Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3. vyd. Praha: Galen, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard. Somatologie. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 260 s. ISBN 978-80-7552-306-8.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka I. Praha: Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka II. Praha: Grada, 2017, 432 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

Doporučená literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4788-0.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, 428 s. ISBN 978-80-01-05094-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2023/2024137.46 KB

Ostatní - odkaz: 

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie člověka II - pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Výuková videa k praktiku z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie člověka II pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB