Jste zde

F7PBZAF1 - Anatomie a fyziologie člověka I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZAF1 Z 3 2P+2C česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu F7PBZAF1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu F7PBZAF2
Garant předmětu:
Přednášející:
Martina Nedbalová
Cvičící:
Václav Kvítek, Martina Nedbalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět má za úkol studenty připravit na práci s obecným názvoslovím používaným při určování směrů a míst v lidském těle, dále představit stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu (tj. embryonální entoblast, mesoblast a ektoblast). V průběhu předmětu Anatomie a fyziologie člověka I budou studenti seznámeni se stavbou a principy fungování tkání, pohybového aparátu, dýchacího a trávicího systému.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 12. nebo 13. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 70 %.

Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

Osnova přednášek:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

5. týden Lebka. Kostní spojení.

6. týden Kostra končetin. Kostní spojení.

7. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

8. týden Svalové skupiny.

9. týden Splanchnologie. Autonomní nervový systém.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení, typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. týden Kostra končetin.

6. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. týden Svalové skupiny – svaly HK a DK.

8. týden Svalové skupiny – svaly zad, hrudníku, břicha, hlavy, krku a svaly dna pánevního.

9. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

10.–11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3. vyd. Praha: Galen, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard. Somatologie. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 260 s. ISBN 978-80-7552-306-8.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka I. Praha: Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka II. Praha: Grada, 2017, 432 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

Doporučená literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4788-0.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, 428 s. ISBN 978-80-01-05094-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022210.65 KB

Ostatní - odkaz: 

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie člověka I - pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Výuková videa k praktiku z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie člověka I pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz