Jste zde

F7PBRZSI - Základy statistiky a informatiky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZSI Z,ZK 3 1P + 2C česky
Garant předmětu:
Marek Piorecký
Přednášející:
Marek Piorecký
Cvičící:
Marek Piorecký
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, populace a výběrový soubor, odhady parametrů, testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

•podmínky udělení zápočtu: v průběhu semestru se píší 2 malé testy; za každý test lze získat max. 25 bodů, celkem 50 bodů, pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % tedy 25 bodů

•požadavky ke zkoušce: zkouška bude probíhat formou vypracování zadaných příkladů v programu Microsoft Office Excel 2010 prezenčně v počítačové laboratoři; zkouškový test je ohodnocen 40 body, je nutné získat minimálně 20 bodů.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

3.–4. týden Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

5.–6. týden Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

7.–8. týden Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

9.–10. týden Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

1. týden Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

2. týden Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

3. týden Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

4. týden Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

5. týden Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

6. týden Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

7. týden Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

8. týden Opakování – práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

9. týden Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

10. týden Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem stupních dat, formulací hypotézy, podmínkami vedení studie, hodnocení výsledků. Student by měl získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ROGALEWICZ Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

•SW – MS Excel

•ROGALEWICZ, Vladimír. Manuál studenta (bio)-statistiky, FBMI ČVUT, Kladno, říjen 2017. K dispozici z webu fakulty: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/1963/metodicka_prirucka/17PBBPMS_20170925_125027_d768240479d48dce12d1fc10d32bbb51.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon PRE_1487.66 KB
PDF icon PRE_2770.96 KB
PDF icon PRE_3337.19 KB
PDF icon PRE_4441.13 KB
PDF icon PRE_51.5 MB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon CV_1_zadání691.22 KB
Soubor CV_1_excel13.6 KB
PDF icon CV_2_zadání721.11 KB
Soubor CV_2_excel10.22 KB
PDF icon CV_3_zadání642.78 KB
Soubor CV_3_excel27.45 KB
PDF icon CV_4_zadání892.35 KB
Soubor CV_4_excel23.89 KB
PDF icon CV_5_zadání645.66 KB
Soubor CV_5_excel21.55 KB
PDF icon CV_6_zadání636.52 KB
Soubor CV_6_excel199.64 KB
PDF icon CV_7_zadání1.15 MB
Soubor CV_7_excel17.19 KB
Soubor CV_7_excel (obsahuje zadání)44.43 KB