Jste zde

F7PBRZPSPE - Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZPSPE KZ 2 1P + 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student se seznámí se základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace. Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v edukačním přístupu k dětem, dospělým, seniorům a k handicapovaným jedincům v komparaci

s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Student by měl být vybaven poznatky pro orientaci v odborné pedagogické a speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování

i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií v pedagogické a speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní forma.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. týden Pedagogika – pojetí, historie, struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie. Edukace.

2. týden Speciální pedagogika – pojetí, historie, současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.

3. týden Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy, diagnostické a terapeutické metody, klasifikace handicapů, výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás.

4. týden Komprehenzivní rehabilitace. Nové terapeutické přístupy v práci se seniory, s postiženými jedinci.

5. týden Edukace jedinců s mentálním či jiným psychickým postižením – terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, stupně MR. Problematika dětí s ADD a ADHD, specifické poruchy učení, autismus, edukace dětí, dospělých.

6. týden Vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s tělesným postižením – pohybové vady, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, dětská mozková obrna – její formy; cévní mozkové příhody, chronická onemocnění, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění.

7. týden Výchova a vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s narušenou komunikační schopností – etiologie, klasifikace, charakteristika vad a poruch, systém logopedické péče v ČR, edukace dětí a dospělých.

8. týden Specifika edukace dětí, dospělých a seniorů se sluchovým postižením – klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, aspekty komunikace.

9. týden Potřeby dětí, dospělých se zrakovým postižením – terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR. Aspekty komunikace se zrakově postiženým člověkem.

10. týden Charakteristika, edukace, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče, edukace dětí, dospělých.

Osnova cvičení:

1. týden Komunikační styly, aktivní naslouchání.

2. týden Komunikační pravidla s postiženými lidmi.

3. týden Kompenzační pomůcky, alternativní a augmentativní komunikace.

4. týden Jemná motorika, grafomotorika.

5. týden Optická diferenciace, optická paměť, optická pozornost.

6. týden Akustická diferenciace, akustická paměť, akustická pozornost.

7. týden Lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita.

8. týden Zjišťování a diagnostika učebních stylů.

9. týden Paměť a logické myšlení.

10. týden Aspekty tréninku kognitivních procesů a kompenzačních strategií.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4824-5.

•CARTER, R. Cheryl. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7.

•ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2993-0.

•KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010.

ISBN 978-80-7367-828-9.

•MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

•PRŮCHA Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

•SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

•ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů. Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8.

•VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

•ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4.

Doporučená literatura:

•KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1110-2.

•KOLÁŘ, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.

•PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4748-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: