Jste zde

F7PBRZPS - Zdravotnická psychologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZPS KZ 3 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Monika Donevová, Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky ze zdravotnické psychologie, které jim umožní lépe pochopit prožívání a emoční ladění jedince v souvislosti se změnami zdravotního a psychického stavu. V rámci teoretické i praktické výuky budou probrány základní pojmy, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného v podmínkách ambulantní péče nebo zdravotnického zařízení. Rovněž bude věnována pozornost problematice efektivního zvládání náročných situací, které při vzájemné interakci s pacienty při poskytování zdravotnické péče mohou nastat. Důraz bude kladen i na studium duševního zdraví a prevenci vzniku a rozvoji psychopatologických jevů v souvislosti s výkonem povolání ve zdravotnictví.

Po absolvování přednášek a cvičení, kde bude využita metoda studia pomocí řešení kazuistik a modelových situací, budou schopni lépe porozumět vztahu jedinců ke zdraví a rovněž změnám v prožívání a chování v průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test. Je potřebná nejméně 50% úspěšnost.

Požadavky na studenta:

. aktivní účast na cvičeních - student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací;

. zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma, a to ve formě powerpointové prezentace;

. je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologická problematika nemocného - jeho pojetí zdraví a přístupu k projevům nemoci a s tím spojeného procesu léčby, včetně autoplastického obrazu nemoci.

2. týden Nemoc jako složitá životní situace. Změny v prožívání a chování v průběhu nemoci.

3. týden Osobnost. Vliv typu osobnosti na proces prožívání nemoci. Psychologické problémy pacientů v návaznosti na jednotlivé druhy nemocí, možností psychologicko-terapeutického ovlivnění projevů nemoci (bolest, strach, úzkost apod.) a to včetně jejich specifik s ohledem na osobnost a věk pacienta.

4. týden Psychologická péče o psychosomaticky nemocné.

5. týden Specifika přístupu k dítěti při poskytování zdravotnické péče a v průběhu hospitalizace.

6. týden Zásady psychologického přístupu ve specifických situacích (např. přístup k obětem domácího násilí, týrání, zanedbávání atd.).

7. týden Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám. Problematika přijetí infaustní prognózy zdravotního stavu.

8. týden Problematika smrti a umírání s ohledem na věk nemocného. Přístup k rodině a nejbližším umírajícího.

9. týden Specifika přístupu k agresivnímu pacientovi a možnosti ovlivnění různých forem agresivního jednání.

10. týden Stres. Duševní krize. První psychická pomoc. Posttraumatická péče ve zdravotnictví.

11. týden Negativní jevy vyskytující se v návaznosti na práci zdravotnického pracovníka.

12. týden Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Možnosti prevence syndromu vyhoření.

13. týden Možnosti využití psychoterapeutického přístupu ve zdravotnictví (s ohledem na pozitivní ovlivnění jednotlivých diagnóz).

14. týden Závěrečné opakování. Diskuse se studenty týkající libovolné problematiky vztahující se k využití psychologie a psychoterapie ve zdravotnictví.

Osnova cvičení:

1.-2. týden Praktický nácvik přístupu k pacientům s cílem ovlivnění jejich postojů k zdraví, nemoci a poskytované zdravotnické péče v průběhu nemoci.

3.-4. týden Překonávání náročných situací a závažných životních událostí psychickými obrannými mechanismy. Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícími psychosomatickým onemocněním.

5.-6. týden Psychologická péče o hospitalizované pacienty. Praktický nácvik psychologického přístupu k pacientům před složitými diagnostickými a terapeutickými postupy včetně možnosti ovlivnění jejich postojů.

7.-8. týden Praktický nácvik přístupu k dětskému pacientovi. Možnosti navázání prvního kontaktu. Specifika přípravy dětského pacienta k diagnostickým a terapeutickým postupům.

9.-10. týden Praktický nácvik zvládání agresivních projevů ze strany pacientů. Možnosti deeskalace napětí. Využití prvků krizové komunikace v interakci s pacientem.

11.-12. týden Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícím nevyléčitelnou nemocí. Problematika sebevražedného jednání.

13.-14. týden Praktický nácvik psychoterapeutických postupů vedoucích ke snížení účinku stresu jako negativního faktoru ovlivňujícího rozvoj syndromu vyhoření.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava Šrámková. Zdravotnická psychologie – teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5.

•VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X.

•EVANGELU, Jaroslava Ester. Krizová komunikace, efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Moravská Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2013. ISBN 978-80-7418-175.

•LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4454-4.

•STOCK, Christian. Syndrom vyhoření. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3553-5.

Doporučená literatura:

•RALBOVSKÁ, Rebeka a Renata KNEZOVIĆ. Multidisciplinární a integrační přístup k handicapu. Bratislava: NOI, 2012. ISBN 978-80-970896-4-1.

•RALBOVSKÁ, Rebeka. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In: ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

•SCHMIDBAUER, Wolfgang. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0865.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: