Jste zde

F7PBRZPF - Základy patologické fyziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZPF ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
František Jira
Přednášející:
František Jira
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vyučovaný předmět přináší ucelený přehled o patofyziologii orgánových systémů

vycházející ze znalostí jejich normálních funkcí. Pozornost je zaměřena především na

poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Znalost těchto obecných patofyziologických mechanizmů je zásadní pro pochopení geneze

konkrétních onemocnění.

Požadavky:

Zkouška – písemný test.

12 otevřených otázek s krátkou tvořenou odpovědí s vymezenou strukturou.

Při opakování nový písemný test v jiné verzi (A – K).

Čas testu: 30 minut.

Vyhodnocení testu: dle klasifikační stupnice, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1.týden: Základní terminologie, definice, klasifikace, nemoc, bolest, zánět.

2.týden: Buňka, nádorové bujení, poruchy vývoje, stárnutí, smrt buňky.

3.týden: Patofyziologie endokrinního systému.

4.týden: Patofyziologie trávicího systému.

5.týden: Patofyziologie imunitního systému, stres.

6.týden: Patofyziologie kardiovaskulárního systému.

7.týden: Patofyziologie krve a krvetvorných orgánů.

8.týden: Patofyziologie poruch metabolismu.

9.týden: Patofyziologie nervového systému.

10.týden: Patofyziologie respiračního systému.

11.týden: Patofyziologie uropoetického systému.

12.týden: Patofyziologie pojivové tkáně a svalů.

13. týden: Patofyziologie vnitřního prostředí.

14.týden: Dotazy, diskuse, opakování.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

NEČAS, K. a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2006.

NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (1. část). Praha: Karolinum, 2009.

NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (2. část). Praha: Karolinum, 2009.

ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015.

SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2012.

VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2012.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: