Jste zde

F7PBRZOT - Základy odborné terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZOT KZ 2 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obecným cílem předmětu je znalost odborné terminologie potřebné pro studium odborných předmětů, pro porozumění odbornému textu a odbornou komunikaci včetně latinského a řeckého názvosloví. Znalost latinského jazyka nemá spočívat jen v osvojení odborné terminologie, ale také v osvojení nejdůležitější slovní zásoby a pochopení základní struktury gramatiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné absolvování dvou testů (první test po absolvování poloviny výuky a druhý test na konci výuky), testy budou plně v souladu s probíranou problematikou, která je součástí studijní literatury; podmínkou ukončení předmětu je minimálně 50 % úspěšnost u obou testů.

Požadavky na studenta: účast je povinná na všech cvičeních, neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvod do studia odborné terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla. I. deklinace – substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

3.–4. týden II. deklinace – substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic. Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

5.–6. týden Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla.

7.–8. týden Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci odborné terminologie. Patologické změny krve a moči. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci odborné terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organismu.

9.–10. týden Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému.

11.–12. týden Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Odborná terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

13.–14. týden Zápočtový test a případné konzultace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BYDŽOVSKÝ, Jan. Latina pro zdravotníky: Lingua latina medica. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2005. ISBN 80-863-7638-9.

•VESELÁ, Anna. Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 8071849642.

•MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-5576-6.

Doporučená literatura:

•KÁBRT, Jan a Eva CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 978-80-246-0124-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: