Jste zde

F7PBRZOSE - Základy ošetřovatelství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZOSE KZ 3 1P + 2C česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu koreluje s požadavky na výkon povolání radiologického asistenta v rámci platných kompetencí daných legislativou (zejména vyhláškou č. 55/2011 Sb, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). Jednotlivá témata jsou zaměřena na pochopení a osvojení si problematiky vybraných ošetřovatelských znalostí, teoretických souvislostí a praktických dovedností potřebných ke zvládnutí obecné a částečně i specifické ošetřovatelské péče v profesi radiologického asistenta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek typu multiple choice, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (1 a více odpovědí může být správných).

Požadavky na studenta: povinná účast na cvičení.

Osnova přednášek:

1. týden Základní pojmy v ošetřovatelství: ošetřovatelská péče v kontextu zdravotní péče, organizace ošetřovatelské péče, ošetřovatelský proces.

2. týden Ošetřovatelský tým: nelékařské profese, jejich spolupráce, kompetence radiologického asistenta v ošetřovatelské péči.

3. týden Ošetřovací jednotky a jejich typy, jednotlivé druhy ošetřovatelské péče

4. týden Ochrana personálu a nemocných před infekcí. Hygienicko-epidemiologický režim. Nozokomiální nákazy. Bariérová ošetřovatelská péče.

5. týden Desinfekce a sterilizace. Prevence poranění a postupy při poranění kontaminovanými předměty.

6. týden Činnosti při příjmu, přemisťování a propuštění pacientů, úloha radiologického asistenta při těchto činnostech.

7. týden Léčivé přípravky: zásady přejímání, kontroly a ukládání léčivých přípravků, manipulace s nimi.

8. týden Přejímání, kontrola a ukládání zdravotnických prostředků a prádla, zásady manipulace s nimi.

9. týden Zdravotnická dokumentace.

10. týden Zásady edukace nemocných v ošetřovatelské péči.

Osnova cvičení:

1. týden Postupy ochrany personálu a nemocných před infekcí, nácvik hygieny rukou, použití ochranných pomůcek. Zásady a postupy desinfekce a sterilizace, příprava a zásady zacházení se sterilními pomůckami.

2. týden Manipulace s nemocnými. Pomoc při svlékání a oblékání, manipulace s těžce nemocnými a raněnými. Polohy nemocných. Znečištěný nemocný a základní hygienická péče.

3. týden Podávání léků per os.

4. týden Podávání léků injekcemi: intradermální a subkutánní aplikace.

5. týden Podávání léků injekcemi: intramuskulární aplikace.

6. týden Aplikace léků intravenózní.

7. týden Zavádění periferního žilního katétru – zásady péče o i. v. vstup.

8. týden Příprava a péče o centrální žilní vstup, zásady manipulace.

9. týden Infúze: příprava, aplikace, zabezpečení nemocného.

10. týden Podání léčivých přípravků trávicím traktem, dýchacími cestami.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. Sestra (Grada), 2018. ISBN 978-80-271-0888-6.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: GRADA Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0717-9.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: