Jste zde

F7PBRZFA - Základy farmakologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZFA Z 2 1P česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Eva Jandová
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Eva Jandová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce, názvosloví léčiv, a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky a farmakodynamiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírány základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí splnit závěrečný zápočtový test z obsahu učiva celého semestru. Otázky v zápočtovém testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď) a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

1.Úvod do farmakologie, definice základních pojmů.

2.Aplikace léčiv, distribuce v organismu, eliminace léčiv, nežádoucí účinky léčiv.

3.Anestetika, psychoterapie.

4.Léky pro vegetativní systém.

5.Léky v kardiologii, angiologii. Léky v gastroenterologii, hematologii, nefrologii.

6.Léky v TRN, ATB terapie, endokrinologie.

7.Zápočtový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

●MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4 (Vybrané kapitoly).

●KRAFT, Otakar a Jan PEKÁREK. Radiofarmaka. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-183-1.

http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

●KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

Doporučená literatura:

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

•www.farmaceutika.info

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: