Jste zde

F7PBRZBFY - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZBFY ZK 3 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organismus. Dále objasnit základní biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanismy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na elektrický proud, optické záření, ultrazvuk, ionizující záření, biofyziku orgánů a tkání.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: první termín zkoušky je písemnou formou, opravný termín je formou ústní zkoušky.

Požadavky na studenty: zvládnutí teoretických základů v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů a zadaného samostudia.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Vliv fyzikálních faktorů na lidský organismus (využití odstředivé síly ve zdravotnictví, přetížení a beztížný stav, biofyzikální aspekty kosmických letů, působení vnějšího tlaku na organismus, vliv podtlaku na organismus, vliv přetlaku na organismus).

3.–4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak – fyzikální základy).

5.–6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně používané tepelné procedury, chlad, využití chladu v medicíně /kryoterapie/, mrazící komora).

7.–8. týden Elektrický proud (obecná charakteristika, pasivní elektrické vlastnosti tkání, účinky elektrického proudu, využití elektrického proudu v medicíně, stejnosměrný proud, střídavý proud o nízké frekvenci, střídavý proud středních frekvencí /několik kHz/, vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění, úrazy elektrickým proudem, zasažení bleskem, aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání, elektroklima).

9.–10. týden Optické záření, oko (optické záření, viditelné světlo, teorie barevného vnímání, fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze, zdravé oko, vady oka a korekce vad).

11.–12. týden Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, fyzikální podstata, biologické účinky, sonografie, infrazvuk.

13.–14. týden Biofyzikální principy zobrazovacích metod.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1152-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: