Jste zde

F7PBRRZMP - Radiologické zobrazovací metody – praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRZMP Z 2 72XH česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci odborné praxe studenti získají praktické návyky pod vedením odborně způsobilé osoby příslušného oddělení. Studenti si v rámci praxe prohloubí dovednosti při skiagrafických a skiaskopických metodách a při vyšetřeních s použitím kontrastní látky, a budou se podílet na zobrazení pomocí magnetické rezonance a asistovat při intervenčních výkonech.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu hodin odborné praxe odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•radiodiagnostická oddělení (9 dní);

•praxe bude probíhat na pracovištích:

Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha;

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol;

Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice;

Radiodiagnostická klinika, Nemocnice na Bulovce;

Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Zaměření odborné praxe:

•konvenční zobrazovací postupy (skiagrafické, skiaskopické);

•CT vyšetření (CT hlavy, páteře, hrudníku, břicha, malé pánve, CTA);

•intervenční radiologické výkony (prováděné na CT, skiaskopii a DSA);

•vyšetření pomocí MR (oblast hlavy, hrudníku, břicha, malé pánve, páteře, MRA, funkční zobrazování, MRS);

•peroperační zobrazovací postupy;

•skiagrafie u lůžka nemocného;

•skiagrafie dětí;

•sálový provoz;

•speciální techniky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

•VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

•MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4.

•CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-221-4.

Doporučená literatura:

•ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: