Jste zde

F7PBRRTP2 - Radioterapie II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRTP2 Z,ZK 3 2P + 1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Radioterapie I (F7PBRRTP1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen s významem radioterapie v kontextu komplexní onkologické terapie i s fyzikálně-technickou stránkou provozu radioterapeutických pracovišť. Dále se dozví principy plánování teleterapie, význam dávkování a frakcionace radioterapie, principy dozimetrie a její klinické využití. Předmět je dále zaměřen na principy, plánování a klinické aplikace brachyterapie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

Podmínky udělení zápočtu: úspěšné absolvování dvou písemných testů (nejméně 50% úspěšnost), pokud student napíše první test na více jak 75 %, bude mu udělen zápočet bez nutnosti absolvování druhého testu.

Zkouška bude probíhat ústní formou.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičení, v případě neúčasti na cvičení nutno doložit důvody absence a domluvit se na náhradě cvičení.

Osnova přednášek:

1. týden Přístrojová technika pro radioterapii (principy, komponenty, přídavná zařízení, klinické využití).

2. týden Elektronová a protonová terapie (princip, přístrojová technika, klinické využití, ozařovací techniky).

3. týden Vybrané kapitoly z radiobiologie (buněčný cyklus, účinky ionizujícího záření na nádorovou a zdravou tkáň, radiosenzitivita tkání, terapeutický poměr atd.).

4. týden Frakcionační schémata v radioterapii. Radiobiologické modely v klinické praxi.

5. týden Zabezpečení jakosti zdrojů ionizujícího záření používaných při přípravě a realizaci radioterapie. Úloha radiologického asistenta při zkouškách provozní stálosti.

6. týden Plánování zevní RT – 1. část (2D, 3D CRT, IMRT atd.).

7. týden Verifikační systémy v radioterapii (verifikace nastavení ozáření např. EPID, CBCT, IGRT atd., verifikace dávky a dávkové distribuce – portálová dozimetrie, in vivo dozimetrie atd.).

8. týden Plánování brachyterapie (historický vývoj, algoritmus plánování jednotlivých typů aplikací a jejich specifika, optimalizace ozařovacího plánu, dozimetrické systémy pro výpočet jednotlivých aplikací).

9. týden Nežádoucí účinky radioterapie (mechanismus vzniku, rozdělení nežádoucích účinků v radioterapii, klinické projevy radiačního poškození jednotlivých kritických orgánů).

10. týden Nenádorová radioterapie. Hypertermie. Neutronová terapie. Fotodynamická léčba.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení probíhají na vybraných pracovištích pracovištích radioterapie.

1. týden Seznámení s organizací práce na radioterapeutickém pracovišti. Seznámení s přístrojovou technikou v zevní radioterapii v praxi I.

2. týden Seznámení s přístrojovou technikou v zevní radioterapii v praxi II.

3. týden Seznámení s přístrojovou technikou v zevní radioterapii v praxi III.

4. týden Plánování zevní radioterapie I.

5. týden Plánování zevní radioterapie II.

6. týden Verifikační systémy v radioterapii.

7. týden Seznámení s přístrojovou technikou v brachyterapii v praxi.

8. týden Plánování brachyterapie

9. týden Nenádorová radioterapie.

10. týden Hypertermie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

•ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

•FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

•BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl, Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

•ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: MOÚ. 2014. ISBN 978-80-86793-19-1.

Doporučená literatura:

•JURGA, Ludovít, M. a kolektiv. Klinická a radiačná onkológia. Martin: Osveta, 2010, ISBN 978-80-8063-302-8.

•JOHNS, Herold Elford and John Robert CUNNNGHAM jr. The physics of Radiology. Charles Thomas Publisher, 2006. ISBN 978-0398046699.

•MEYER John L. IMRT, IGRT, SBRT – Advances in the treatment planning and delivery of radiotherapy. Karger 2007, ISBN 978-3-8055-8199-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: