Jste zde

F7PBRRTP2 - Radioterapie II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRTP2 Z,ZK 3 2P + 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRRTP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRTP1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRRTP2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRRTPP.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRRTP2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRRTP3.
Garant předmětu:
Jiří Kubeš
Přednášející:
Pavla Buřičová, Pavla Nováková
Cvičící:
Pavla Buřičová, Marie Vosyková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen s významem radioterapie v kontextu komplexní onkologické terapie i s fyzikálně-technickou stránkou provozu radioterapeutických pracovišť. Dále se dozví principy plánování ozáření pro zevní radioterapii, základní principy radiobiologických modelů, význam frakcionace v radioterapii a využití frakcionačních schémat v rámci klinické praxe. Rozšíří si znalosti dozimetrie a principy verifikačních metod používaných v radioterapii, postupy při jejich vyhodnocování a postupy a opatření při neshodách.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: 100% účast na cvičení (odborné praxe), v případě neúčasti na cvičení nutno doložit důvody absence a domluvit se na náhradě cvičení. Dále je úspěšné absolvování 2 kontrolních testů v průběhu semestru. Hodnocení známkou F jednoho z testů je důvodem neudělení zápočtu.

Zkouška: Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet. Zkouška probíhá formou otevřeného testu a pro její splnění je nutná minimálně 50% úspěšnost.

Výsledná známka je dána průnikem hodnocení kontrolních testů a závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1.týden: Verifikační metody a systémy v radioterapii (provedení a vyhodnocení verifikace nastavení ozáření např. EPID, CBCT, IGRT atd., verifikace dávky a dávkové distribuce – portálová dozimetrie, in vivo dozimetrie atd.).

2. – 3. týden: Přístrojová technika pro radioterapii – 1. a 2. část (ozařovací systémy v zevní radioterapii a brachyterapii, princip, generace svazků ionizujícího záření, jednotlivé komponenty ozařovacích systémů a přídavná zařízení ozařovačů). Systémy pro IGRT, dozimetrickou verifikaci apod., přínosy pro klinickou praxi a klinické využití těchto systémů).

4. týden: Elektronová a protonová terapie (princip, přístrojová technika, klinické využití, ozařovací techniky atd.).

5. týden: Vybrané kapitoly z klinické radiobiologie (buněčný cyklus, účinky ionizujícího záření na nádorovou a zdravou tkáň, radiosenzitivita tkání, terapeutický poměr atd.).

6. týden: Frakcionační schémata v radioterapii. Radiobiologické modely a jejich využití v klinické praxi. Kompenzace dávky v zevní RT.

7. – 8. týden: Plánování zevní RT – 1. a 2. část (2D a 3D plánování. Konformní RT, RT s modulovanou intenzitou svazku. Adaptivní RT. Standartní ozařovací techniky, speciální ozařovací techniky. Velkoobjemové ozáření).

9. týden: Zabezpečení jakosti zdrojů ionizujícího záření používaných pro přípravu a realizaci 10. týden: Nežádoucí účinky radioterapie (mechanismus vzniku, rozdělení nežádoucích účinků v radioterapii, klinické projevy radiačního poškození jednotlivých kritických orgánů).

Osnova cvičení:

Praktická cvičení probíhají na vybraných pracovištích radioterapie.

1. týden Seznámení s organizací práce na radioterapeutickém pracovišti. Seznámení se z jednotlivými úseky, na kterých dochází k přípravě a realizaci zevní radioterapie.

2. – 3 týden Přístrojová technika používaná pro přípravu a realizaci zevní radioterapie.

4. - 5. týden Plánování zevní radioterapie (plánovací systémy – konturace, fúzování obrazů, dopředné a inverzní plánování, optimalizace ozařovacího plánu, hodnocení kvality ozařovacího plánu atd.). Adaptivní radioterapie.

6. týden Verifikační systémy v radioterapii. Systémy pro IGRT, systémy pro dechem řízenou radioterapii, systémy pro preklinickou dozimetrickou verifikace, systémy pro in vivo dozimetrii (provedení, vyhodnocení, řešení a potupy u neshod).

7. – 8. týden Seznámení s organizací práce na brachyterapeutickém pracovišti. Přístrojové zařízení (ozařovací systémy, zobrazovací systémy, anesteziologické vybavení atd.) Plánování brachyterapeutických aplikací (2D, 3D), optimalizace ozařovacího plánu, hodnocení kvality ozařovacího plánu..

9. týden Pracoviště a přístrojové vybavení pro nenádorovou radioterapii. Provedení a příprava celotělového ozáření (TBI).

10. týden Pracoviště a přístrojové vybavení pro hypertermii.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1)ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie. Pro postgraduální přípravu i každodenní praxi. Maxdorf, 2021. ISBN -13: 978-80-7345-674-0, ISBN-10: 80-7345-674-5.

2)HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

3)ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

4)FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

5)SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

6)PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl, Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

Doporučená literatura:

1)JURGA, Ludovít, M. a kolektiv. Klinická a radiačná onkológia. Martin: Osveta, 2010, ISBN 978-80-8063-302-8.

2)JOHNS, Herold Elford and John Robert CUNNNGHAM jr. The physics of Radiology. Charles Thomas Publisher, 2006. ISBN 978-0398046699.

3)MEYER John L. IMRT, IGRT, SBRT – Advances in the treatment planning and delivery of radiotherapy. Karger 2007, ISBN 978-3-8055-8199-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: