Jste zde

F7PBRRTP1 - Radioterapie I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRTP1 KZ 2 1P + 1C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRRTP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRRTP2.
Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková
Cvičící:
Lukáš Cupal, Adam Vidiševský
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy využití ionizujícího záření při léčbě zhoubných nádorů. Je podán přehled hlavních radioterapeutických metod včetně aplikace vnějších svazků záření gama a elektronů a rovněž tak použití radioaktivních zářičů v brachyterapii. Podrobněji jsou probrána radioterapeutická zařízení využívající 60Co a lineární urychlovač. Náležitá pozornost je věnována otázkám kontroly kvality a kalibrace svazků. Diskutovány jsou rovněž problémy spojené s brachyterapií včetně stanovení dávek a některých specifických požadavků na radiační ochranu. V přednáškách je také zmínka o nových radioterapeutických možnostech aplikace neutronů a těžkých nabitých částic. Na závěr jsou prezentovány požadavky na radiační ochranu v oblasti radioterapie, kde zvláštní pozornost je věnována radiačním nehodám, jejich prevenci a minimalizaci jejich radiologických důsledků.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný zápočtový test z obsahu přednášek a cvičení a zadaného samostudia.

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičeních včetně domácí příprav, povolená je 1 neomluvená absence, další absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vedoucím cvičení, způsob náhrady cvičení určí vyučující, prezentace na vybrané téma.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Role a principy radioterapie jako jedné z důležitých metod pro léčení zhoubných nádorů. Základní metody radioterapie. Standardní zdroje externích svazků (lineární urychlovače, kobaltové ozařovače).

3.–4. týden Postavení radioterapie ve strategii léčby onkologických onemocnění. Taktika radioterapie: radikální, adjuvantní, paliativní léčba, kombinace tele a brachyterapie, potenciace léčby. Algoritmus zevní radioterapie. Radionuklidy používané v radioterapii.

5.–6. týden Radiační pole (definice, parametry – symetrie, homogenita, polostín atd.). Dávkové profily. Procentuální hloubkové dávkové křivky ozařovacích svazků v radioterapii (průběh křivek, popis jednotlivých částí křivek, parametry ovlivňující průběh a tvar křivek apd.). Izodózní křivky a vliv ozařovacích podmínek na jejich průběh.

7.–8. týden Klinická dozimetrie. Základní dozimetrické metody používané v radioterapii (principy detekce, ionizační komory, korekční faktory, termoluminiscenční a polovodičové detektory apod.). Kalibrace ozařovacích svazků. Měření a stanovení dávky. Používané fantomy.

9.–10. týden Radiační ochrana a optimalizace radiační ochrany v radioterapii (uplatnění zásad a principů radiační ochrany). Minimalizace pravděpodobnosti vzniku mimořádných radiačních událostí a radiologických událostí při přípravě a realizaci radioterapie, včetně zmírnění důsledků.

11.–12. týden Brachyterapie (princip, výhody a nevýhody). Rozdělení (dle dávkového příkonu, dle doby zavedení zdroje, typy aplikací). Přístrojové vybavení brachyterapeutického pracoviště. Princip metody afterloandigu.

13.–14. týden Zobrazovací metody pro plánování léčby radioterapií. Konvenční simulátor/CT simulátor. Laserové systémy. Detekování dýchacích systémů. Plánovací CT.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Pracoviště s lineárními urychlovači a dalšími generátory ionizujícího záření (umístění a stavební dispozice ozařoven a ovladoven na pracovištích zevní radioterapie, přístrojové vybavení, jednotlivé komponenty ozařovačů, přídavná zařízení atd.).

3.–4. týden Pracoviště radioterapeutického simulátoru a plánovacího CT (požadavky na vyšetřovny, přístrojové vybavení, volba standardních ozařovacích poloh a výběr fixačních pomůcek, výroba individuálních fixačních pomůcek). Výroba individuálních stínících bloků. Pracoviště hypertermie.

5.–6. týden Měření absolutní dávky ionizační komorou ve vodě a v tkáňově ekvivalentních fantomech. Stanovení dávky ve vodě.

7.–8. týden Měření relativní dávky. In vivo dozimetrie. Příprava, realizace a vyhodnocení portálové dozimetrie.

9.–10. týden Pracoviště plánování zevní radioterapie (plánovací systémy, verifikační systémy, verifikační systémy pro hodnocení verifikace nastavení ozáření – on line, of line, hodnocení verifikace dávky a dávkové distribuce atd.)

11.–12. týden Pracoviště brachyterapie (umístění a stavební dispozice aplikačního sálku, přípravny a ovladovny, přístrojové vybavení, plánovací systém, další přídavná a bezpečnostní zařízení).

13.–14. týden Optimalizace přípravy a realizace radioterapie. Výpočet stínění (postup, použité parametry).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl, Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

•HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

Doporučená literatura:

•ROZMAN Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1308-3.

•ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

•FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: