Jste zde

F7PBRRO - Radiační ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRO ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a cíli radiační ochrany. Přehledně jsou shrnuty stěžejní veličiny a jednotky potřebné ke kvantifikaci ozáření osob. Podrobně jsou diskutovány otázky spojené se stanovením příspěvků jednotlivých složek ozáření (vnější a vnitřní komponenta) k celkové efektivní dávce. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami. V závěru jsou prezentovány hlavní dokumenty a doporučení týkající se radiační ochrany.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška – tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Požadavky na studenta: znalosti radiologické fyziky.

Osnova přednášek:

1. týden Historie radiační ochrany. Vývoj limitů, veličin a jednotek radiační ochrany.

2. týden Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Základní pojmy, kvantifikace stochastických účinků, kvantifikace vnitřního ozáření, operativní veličiny, kvantifikace deterministických účinků.

3. týden Koncepce radiační ochrany. Cíle a principy radiační ochrany, zdůvodnění, systém limitů pro omezování ozáření osob, optimalizace radiační ochrany, zabezpečení ZIZ.

4. týden Dávkové limity, optimalizační meze a referenční úrovně. Diagnostické referenční úrovně, kategorizace pracovišť, kategorie ZIZ, zprošťovací a uvolňovací úrovně.

5. týden Radiační zátěž obyvatelstva od různých ZIZ, včetně lékařského ozáření. Radiační zátěž pacientů a personálu v lékařských aplikacích.

6. týden Vybrané aspekty radiační ochrany v diagnostice.

7. týden Vybrané aspekty radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami.

8. týden Vybrané aspekty radiační ochrany v radioterapii.

9. týden Ochranná opatření při radiační mimořádné situaci. Havarijní plány, neodkladná a následná ochranná opatření. Monitorování radiační situace.

10. týden Radiační ochrana a legislativa ČR a EU. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, Mezinárodní základní bezpečnostní standardy (BSS).

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05319-5.

•NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

•KUBINYI, Jozef, SABOL, Jozef a VONDRÁK, Andrej. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•SABOL, Jozef a VLČEK, Petr. Radiační ochrana v radioterapii. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04757-6.

Doporučená literatura:

•Další studijní materiály: www.frpo.eu/FBMI.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: