Jste zde

F7PBRRDIA1 - Radiodiagnostika I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRDIA1 KZ 4 2P + 2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRRDIA1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRRDIA2.
Garant předmětu:
Tomáš Belšan
Přednášející:
Stanislav Kaczor, Tomáš Koutný, Ondřej Krahula
Cvičící:
Ondřej Krahula
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je pochopení principu a funkce jednotlivých prvků radiodiagnostického systému (rentgenka, generátor, receptory obrazu, zpracování a vyhodnocení obrazové informace). Studenti jsou seznámeni se vznikem, vlastnostmi a využitím interakce rentgenového záření k získání požadované diagnostické informace. Probírají se jednotlivé radiodiagnostické modality včetně rutinní skiaskopie, skiagrafie, počítačové tomografie, magnetické rezonance, mamografie a dentální diagnostiky. Nedílnou součástí je kontrola kvality a její vliv na minimalizaci radiační zátěže pacientů.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

aktivní účast na cvičeních, na cvičeních je tolerována pouze 1 absence, v případě více absencí ze závažných a doložených důvodů je možná náhrada dle dohody s vyučujícím; způsob náhrady cvičení určuje vyučující. Student je připuštěn k závěrečnému testu až po praktickém přezkoušení dovedností (14 okruhů).

Osnova přednášek:

1. týden Historie a specifikace oboru radiodiagnostika, její postavení mezi ostatními medicínskými obory.

2. týden Vznik ionizujícího záření v rentgenových zařízeních. Vlastnosti RTG záření.

3. týden Vznik a vlastnosti RTG obrazu. Záznamový materiál v radiodiagnostice.

4. týden Rentgenové nářadí, použití primárních a sekundárních clon.

5. týden Filmová radiografie, její výhody a nevýhody. Vliv expozičních hodnot na kvalitu obrazu.

6. týden Zobrazovací metody v radiodiagnostice – skiagrafie, skiaskopie, mamografie, zubní rentgeny.

7. týden Zobrazovací metody v radiodiagnostice – CT, magnetická rezonance, ultrazvuk.

8. týden Skiaskopická vyšetření – GIT, žlučové cesty.

9. týden Skiaskopická vyšetření – urogenitální trakt, pohybový aparát, měkké tkáně.

10. týden Speciální projekce a specifika v rámci traumatologie. Nestandardní projekce v urgentní radiologii.

11. týden Digitální zobrazování – nepřímá a přímá digitalizace. Zpracování digitalizovaného obrazu, postprocesing.

12. týden Archivace obrazové dokumentace, PACS.

13. týden Osobní ochranné pomůcky používané v radiologii. Minimalizace radiační zátěže personálu při skiagrafických a skiaskopických vyšetřeních.

14. týden Pomůcky pro vykrytí pacienta. Minimalizace radiační zátěže pacientů při skiagrafických a skiaskopických vyšetřeních.

Osnova cvičení:

1. týden Seznámení se s provozem na radiodiagnostickém pracovišti – praktická ukázka.

2. týden Výpočet stínění, praktické ukázky měření parametrů RTG záření.

3. týden Praktické ukázky záznamového materiálu používaného v radiodiagnostice.

4. týden Práce s rentgenovým nářadím, použití primárních a sekundárních clon.

5. týden Praktická ukázka použití vhodného formátu RTG kazet pro specifická vyšetření, ukázka správného nastavení a vlivu expozičních hodnot na kvalitu obrazu.

6. týden Praktická ukázka a základy práce se zařízením pro skiagrafii, skiaskopii, mamografii a OPG z pohledu radiologického asistenta.

7. týden Praktická ukázka a základy práce se zařízením pro CT, magnetickou rezonanci a ultrazvuk z pohledu radiologického asistenta.

8. týden Praktické aspekty skiaskopických vyšetření.

9. týden Praktické aspekty speciálních projekcí v traumatologii.

10. týden Parametry ovlivňující ostrost a kontrast obrazu – ukázky z praxe.

11. týden Praktická ukázka přímé a nepřímé digitalizace, zpracování digitalizovaného obrazu, postprocesing a archivace obrazové dokumentace.

12. týden Praktické ukázky archivace obrazové dokumentace, PACS.

13. týden Praktické ukázky osobních ochranných pomůcek používané v radiologii.

14. týden Praktické možnosti snížení radiační zátěže personálu a pacientů při skiaskopických vyšetřeních.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm.

•IAEA: Diagnostic Radiology physics: A handbook for teachers and students

•BUSHBERG, Jerrold T. The essential physics of medical imaging. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. ISBN 9780781780575.

•HUŠÁK, Václav. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2350-0.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Doporučená literatura:

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

•DANEŠ, Jan. Základy mamografie: vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. Praha: X-Egem, 2002. ISBN 80-7199-062-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: