Jste zde

F7PBRRDB - Radiobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRDB ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Renata Havránková
Přednášející:
Renata Havránková, Jana Hudzietzová, Leoš Navrátil
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organismu a významu reparačních procesů. Pozornost bude věnována různým patogenetickým formám akutní nemoci z ozáření, jejich periodizaci v klinickém obrazu, dále diagnostice, profylaxi a léčbě této nemoci. Studenti se seznámí s rizikem chronické nemoci z ozáření, s pozdními a genetickými následky ozáření, budou jim vysvětleny růstové poruchy a teratogenní účinky ionizujícího záření.

Posluchači se rovněž seznámí se zdroji, účinky a klinickými formami využití neionizujících forem záření. Pozornost bude věnována především těm formám, které jsou v medicíně i v průmyslu nejvíce využívány – laser, elektromagnetické pole, elektrické pole.

Požadavky:

Zkouška bude formou písemného testu (20 otázek, jedna odpověď správná). Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A 100 - 90 výborně

B 89 - 80 velmi dobře

C 79 - 70 dobře

D 69 - 60 uspokojivě

E 59 - 51 dostatečně

F 50 - 0 nevyhovující

Zkoušku je možné opakovat nejdříve po sedmi dnech

Osnova přednášek:

1. týden Historie poznání ionizujícího záření.

2. týden Ionizující záření, charakteristika jednotlivých druhů záření s ohledem na biologický účinek.

3. týden Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření. Účinky ionizujícího záření na molekulární úrovni.

4. týden Účinky ionizujícího záření na úrovni buněk a tkání. Pozdní účinky.

5. týden Patogenetické formy akutní nemoci z ozáření, profylaxe a jejich léčba. Chronická nemoc z ozáření.

6. týden Faktory ovlivňující biologické účinky ionizujícího záření. Radioprotektivní látky.

7. týden Cesty vstupu radioaktivních látek do organismu, distribuce v organismu, možnosti eliminace, metabolismus vybraných radionuklidů.

8. týden Radiační mimořádné události s ohledem na zdravotní následky zasažených osob.

9. týden Vlastnosti a interakce neionizujícího záření včetně magnetického pole a jeho detekce. Neionizující formy záření využívané v terapii.

10. týden Laser, typy laserových prostředí. Specifické biologické účinky působení laseru.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAVRÁNKOVÁ, Renata (ed.) Klinická radiobiologie. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

•ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

•MATOUŠEK, Jiří, Iason URBAN a Petr LINHART. CBRN – detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-048-7.

Doporučená literatura:

•KUNA, Pavel a Leoš NAVRÁTIL. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-86571-09-2.

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

•HAVRÁNKOVÁ, Renata et al. Základy radiobiologie. České Budějovice: ZSF JU, 2018. ISBN 978-80-7394-696-8.

•NAVRÁTIL, Leoš. Moderní fototerapie a laseroterapie. Praha: Manus, 2000. ISBN 80-902318-3-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2023/2024323.04 KB