Jste zde

F7PBRRAF2 - Radiologická fyzika II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRAF2 Z,ZK 4 2P + 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRRAF2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRAF1
Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
František Podzimek
Cvičící:
František Podzimek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Forma ověření studijních výsledků: zápočet je formou testu v E-learningovém kurzu, zkouška probíhá ústní formou – tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci, způsob náhrady určí vyučující, zpracování seminární práce, kterou student dostane na začátku semestru a průběžné aktivní plnění studijních požadavků na cvičeních.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočet je formou testu v E-learningovém kurzu, zkouška probíhá ústní formou – tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci, způsob náhrady určí vyučující, zpracování seminární práce, kterou student dostane na začátku semestru a průběžné aktivní plnění studijních požadavků na cvičeních.

Osnova přednášek:

1. týden Popis fyzikálních zákonitostí využití ionizujícího záření v radiodiagnostice.

2. týden Popis fyzikálních zákonitostí využití ionizujícího záření v nukleární medicíně.

3. týden Popis fyzikálních zákonitostí využití ionizujícího záření v radioterapii.

4. týden Využití ionizujícího záření v průmyslu. Průmyslové ozařovače, defektoskopie, radionuklidová měřidla.

5. týden Ionizující záření v životním prostředí. Přírodní radioaktivita, kosmické záření, přírodní radionuklidy v životním prostředí, radon v životním prostředí.

6. týden Radiační zátěž obyvatelstva. Radiační zátěž z přírodních zdrojů, radiační zátěž z umělých zdrojů, radiační zátěž obyvatelstva v České republice.

7. týden Radioaktivní odpad. Třídění radioaktivního odpadu, uložiště radioaktivních odpadů.

8. týden Monitorování ionizujícího záření. Monitorování pracovišť, osobní monitorování, monitorování výpustí a okolí pracoviště, havarijní monitorování.

9. týden Mimořádné události a nehody se zdroji ionizujícího záření. Klasifikace radiačních nehod, radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ, radiobiologické události v medicíně, radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ.

10. týden Zneužití ionizujícího záření. Jaderné zbraně, radioaktivní spad, radiologický terorismus.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvod do experimentální radiologické fyziky.

3.–4. týden Vztahy mezi dozimetrickými veličinami.

5.–6. týden Ochrana před ionizujícím zářením, dávkové limity.

7.–8. týden Ionizující záření v praxi.

9.–10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05319-5.

. PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: příklady a otázky. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05093-4.

. PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. 2. redukované vydání. Příklady a otázky, 2013. ISBN 978-80-87727-08-9.

. NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

Doporučená literatura:

. KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

. KUBINYI, Jozef, SABOL, Jozef a VONDRÁK, Andrej. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

. SABOL, Jozef a VLČEK, Petr. Radiační ochrana v radioterapii. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04757-6.

. Další studijní materiály: Moodle.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek a cvičení127.35 KB