Jste zde

F7PBRPSB - Praxe v semestru bloková

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPSB Z 3 160XH česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností, které navážou na získané teoretické znalosti v oborech radioterapie a nukleární medicíny. V rámci odborné praxe si studenti osvojí obsluhu přístrojů používaných v radioterapii a nukleární medicíně, přípravu a nastavení pacienta, aplikaci ionizujícího záření v radioterapii a radionuklidové diagnostické a terapeutické metody v nukleární medicíně. Součástí praxe je seznámení s organizací provozu na jednotlivých odděleních a rovněž se studenti seznámí se strukturou poskytování zdravotní péče na příslušných odděleních. Odborná praxe proběhne pod dohledem odborně způsobilé osoby.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•oddělení radioterapie (2 týdny);

•praxe bude probíhat na pracovištích:

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol;

PROTON THERAPY CENTER CZECH s.r.o.;

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce;

Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady;

Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice;

•oddělení nukleární medicíny (2 týdny);

•praxe bude probíhat na pracovištích:

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol;

Centrum nukleární medicíny s.r.o.;

Radioizotopové pracoviště IKEM;

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Zaměření odborné praxe:

Oddělení radioterapie:

•uspořádání ozařovací místnosti;

•příprava a průběh radioterapie z pohledu pacienta;

•technické parametry přístrojů (simulátor, lineární urychlovač, radionuklidové ozařovače, tomoterapie);

•brachyterapie (přístrojová technika, plánování brachyterapie, klinické aplikace);

•výroba fixačních pomůcek, výroba vykrývacích bloků;

•elektronová terapie (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•protonová terapie (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•RTG terapie (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•hypertermie (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•LGN (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•Cyber knife (přístrojová technika, plánování, klinické aplikace);

•dozimetrie v radioterapii.

Oddělení nukleární medicíny:

•uspořádání pracoviště nukleární medicíny;

•příprava a průběh vyšetření na pracovišti nukleární medicíny z pohledu pacienta;

•radiofarmaka (příprava radiofarmaka, měření aktivity, kontrola kvality, aplikace radiofarmaka);

•přístrojové vybavení pro scintigrafická vyšetření (typy kolimátorů, detektory, gama kamera, klinická aplikace);

•SPECT (princip, rekonstrukční algoritmy, klinická aplikace);

•PET (princip, rekonstrukční algoritmy, klinická aplikace);

•nakládání s radioaktivními odpady vzniklými na pracovišti nukleární medicíny.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: MOÚ. 2014. ISBN 978-80-86793-19-1.

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

•MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

Doporučená literatura:

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

•ŠABATA, Ladislav. Nukleární medicína – technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-734-7.

•MYSLIVEČEK, Miroslav. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1723-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: