Jste zde

F7PBRPP - První pomoc

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPP Z,ZK 4 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm, Martin Staněk, Ivana Vodehnalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních;

•první část hodnocení je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu postiženého a správné vyřešení zdravotního stavu v aplikacích první pomoci laikem) – 1/3 známky;

•druhá část hodnocení je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 50 % správných odpovědí) – 2/3 známky.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu).

Osnova přednášek:

1.–2. týden Základní neodkladná resuscitace – základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

3.–4. týden Základní neodkladná resuscitace – neodkladná resuscitace dětí; využití automatizované externí defibrilace.

5.–6. týden Šok – rozdělení šokových stavů, protišoková opatření.

7.–8. týden První pomoc u termických traumat, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

9.–10. týden Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení.

11.–12. týden První pomoc při vybraných neúrazových urgentních stavech.

13.–14. týden Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Základní neodkladná resuscitace dospělého – vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

3.–4. týden Základní neodkladná resuscitace dítěte; použití AED při KPR a externí defibrilaci.

5.–6. týden Základy obvazové techniky, neodkladná první pomoc při krvácení.

7.–8. týden První pomoc u poranění pohybového aparátu – podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým, improvizovaný transport.

9.–10. týden Modelové situace: náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče; intoxikace).

11.–12. týden Měření základních fyziologických funkcí; farmaka používaná v domácí péči.

13.–14. týden Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-2.

•Kolektiv autorů. Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-22-9.

•PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4.

Doporučená literatura:

•Kolektiv autorů. Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-23-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon První pomoc - přednášky 2022/202323.71 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek 2023/202494.47 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora - První pomoc2.36 MB