Jste zde

F7PBRPCRFD - Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPCRFD Z 1 1C česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými aspekty detekce a měření ionizujícího záření se zvláštním zřetelem na využití monitorování záření pro potřeby radiační ochrany a kontroly kvality. Na příkladech typických detekčních systémů a monitorů ionizujícího záření jsou demonstrovány funkce těchto přístrojů. Důraz je kladen také na pochopení a interpretaci údajů obsažených v návodech na použití přístrojů. To umožní studentům dobře se orientovat při volbě a výběru vhodného měřicího zařízení k získání požadované informace nebo parametru týkajícího se ionizujícího záření nebo radionuklidů. Studenti budou rovněž seznámeni s ochranou před ionizujícím zářením.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Nutná 100% účast na cvičeních (cvičení je možné si nahradit po dohodě s vyučující). Aktivita studenta na cvičení.

2. Odevzdané a započtené všechny protokoly z praktické výuky.

3. Úspěšné vykonání zápočtového testu z obsahu probraného a zadaného samostatného studia, přičemž bude hodnocena aktivita studenta během hodiny v průběhu celého semestru. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Zápočtový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí)

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně

K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A...100 - 90 výborně (excellent)

B...89 - 80 velmi dobře (very good)

C...79 - 70 dobře (good)

D... 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.–2. týden Bezpečnost a zásady práce v laboratoři. Role a význam měření fyzikálních veličin v současné vědě a praxi. Etapy fyzikálního měření. Seznámení s laboratorní soupravou pro RTG měření.

3.–4. týden Vznik a charakteristika RTG záření – experimentální měření pomocí laboratorní soupravy pro RTG měření včetně doplňkových soustav.

5.–6. týden Vznik RTG obrazu – experimentální měření pomocí laboratorní soupravy pro RTG měření včetně doplňkových soustav.

7. 8. týden Demonstrace vybraných principů detekce ionizujícího záření. Demonstrace monitorace vnějšího radiačního pole, jeho parametry a funkce.

9.–10. týden Ochrana před ionizujícím zářením – ochrana před vnějším ozářením, demonstrace vybraných osobních ochranných pracovních pomůcek. Stanovení polotloušťky materiálu – experimentální měření pomocí laboratorní soupravy pro RTG měření včetně doplňkových soustav.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná a radiační fyzika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-669-7.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: