Jste zde

F7PBROSP - Odborná ošetřovatelská praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBROSP Z 3 160XH česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborná ošetřovatelská praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních disciplín v učebnách a laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu klinické výuky pod vedením pedagoga ošetřovatelství nebo proškoleného pověřeného kvalifikovaného mentora, který sdílí odpovědnost za studenty a podílí se na výuce. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů a praxe je smluvně ošetřena. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen platnou legislativou a vychází z kompetencí radiologického asistenta.

Cílem praxe je zejména zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce. Předmět syntetizuje znalosti a dovednosti, které studenti získají v předmětu Základy ošetřovatelství a učí studenty využívat znalosti a dovednosti v přirozených podmínkách. Student se seznámí s organizací práce na ošetřovací jednotce i s provozem zdravotnického zařízení a osvojí si zásady ochrany a bezpečnosti práce. Získá zkušenosti a prohloubí si dovednosti komunikace jak s nemocnými, tak s ostatními členy zdravotnického týmu, v péči o psychickou pohodu nemocných, edukaci a zajištění compliance nemocných.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické prokázání vědomostí a dovedností ošetřovatelských postupů na klinickém pracovišti potvrzené v Deníku odborných praxí pověřeným mentorem odborné ošetřovatelské praxe.

Požadavky na studenta: 100% účast, absence je nutno nahradit v jiném termínu, písemné potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných praxí pověřeným mentorem odborné ošetřovatelské praxe.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Zaměření odborné praxe:

•seznámení se s organizací oddělení, prevence nozokomiálních nákaz, péče o prostředí nemocného, péče o lůžko, asistence při zajištění odpočinku, spánku, polohování nemocných.

Student se pod odborným mentoringem učí:

•pod odborným dohledem lékaře připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistuje, poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich;

•přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu;

•přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo a manipulovat s nimi;

•zajišťovat desinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu;

•aplikovat příslušné léčivé přípravky trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí;

•zavádět periferní žilní katetry;

•pod odborným dohledem lékaře aplikovat příslušná intravenózní léčiva;

•dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu;

•provádět zápisy do zdravotnické dokumentace a další příslušné dokumentace, pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb;

•poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda;

•podílet se na přípravě standardů;

•motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe;

•připravovat pacienta k diagnostickým nebo léčebným výkonům pod dohledem, asistenci při výkonech podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky, poskytování ošetřovatelské péče při těchto výkonech a po nich;

•podílet se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. Sestra (Grada), 2018. ISBN 978-80-271-0888-6.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: GRADA Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0717-9.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: