Jste zde

F7PBRNMKP - Nukleární medicína – klinická praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNMKP Z,ZK 7 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRNMKP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRNM3
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti si praktickou formou prohloubí získané teoretické a praktické znalosti. Pod vedením příslušné odborně způsobilé osoby vybraného oddělení si studenti procvičení obsluhu přístrojů používaných na oddělení nukleární medicíny a budou provádět jednotlivé radionuklidové terapeutické metody a scintigrafická vyšetření. Náplní praxe je rovněž procvičení snímání a počítačového zpracování scintigrafických vyšetření.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•písemné potvrzení absolvovaného počtu hodin odborné praxe odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe;

•ústní zkouška, která se skládá z teoretického popisu přiděleného výkonu včetně jeho následného praktického provedení.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Pracoviště:

•oddělení nukleární medicíny (2 týdny);

•doporučena jsou pracoviště nukleární medicíny provádějící scintigrafická vyšetření, SPECT, pracoviště s PET a pracoviště poskytující radionuklidové terapeutické metody.

Zaměření odborné praxe:

•scintigrafické metody v endokrinologii (štítná žláza, příštítná tělíska);

•diagnostické a zobrazovací metody v GIT (jícen, evakuace žaludku, Meckelův divertikl, krvácení do GIT);

•funkční vyšetření a scintigrafické zobrazování myokardu (klidová a zátěžová scintigrafie srdce);

•vyšetřovací a zobrazovací metody centrálního nervového systému (perfuzní SPECT mozku, DATSCAN – Parkinsonova nemoc);

•vyšetřovací a zobrazovací metody cévního a lymfatického systému (flebografie, lymfografie, sentinelové uzliny);

•scintigrafie skeletu a kostní dřeně, třífázová scintigrafie skeletu (metastatické onemocnění, zánětlivé změny);

•diagnostické metody v nefrourologii (dynamická a statická scintigrafie u dětí a dospělých);

•vyšetřovací metody v onkologii (neuroendokrinní tumory, karcinoidy, paragangliomy);

•vyšetřovací metody dýchacího systému;

•pozitronová emisní tomografie;

•radionuklidová terapie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

•MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9

Doporučená literatura:

•ŠABATA, Ladislav. Nukleární medicína – technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-734-7.

•MYSLIVEČEK, Miroslav. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1723-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: