Jste zde

F7PBRNM2 - Nukleární medicína II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNM2 Z,ZK 2 1P + 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRNM2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRNM1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRNM2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRNM3.
Garant předmětu:
Petr Vlček
Přednášející:
Alena Keňová, Jitka Svobodová
Cvičící:
Alena Keňová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje přehled vyšetřovacích metod v lékařském oboru nukleární medicína a rozšiřuje fyzikální znalosti získané v předmětu Nukleární medicína I. Posluchači jsou seznámeni s diagnostickými metodami i terapeutickou léčbou daných onemocnění a se zásadami radiační ochrany pro potřeby nukleární medicíny.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná účast na úvodním testu, který ověřuje znalosti z předmětu Nukleární medicína I a úspěšné absolvování zápočtového testu. Pro získání zápočtu je nutné ze zápočtového testu získat alespoň 60 % z celkového počtu bodů. K udělení zápočtu je nutné splnit obě podmínky.

Účast na cvičení je povinná, povolená je právě jedna omluvená absence. Další absence ze závažných rodinných či zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně domluvou s vyučujícími.

Zkouška:

Přihlášení na zkoušku je možné po získání zápočtu. Zkouška probíhá ústní formou. Student po přípravě odpovídá na 3 zadané otázky. Výsledná známka je stanovena dle klasifikační stupnice ČVUT. Student má k dispozici tři zkouškové termíny dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT.

Osnova přednášek:

1.Opakování znalostí získaných z předmětu Nukleární medicína I. Přístrojové vybavení, radiofarmaka, základní typy vyšetření.

2.Modality používané v nukleární medicíně, rekonstrukce obrazu, metody kvantifikace obrazu.

3.Radionuklidová terapie, dozimetrie, radiační ochrana.

4.Vyšetřovací metody nukleární medicíny v nefrologii a urologii, funkční zobrazení štítné žlázy, zobrazení adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin.

Osnova cvičení:

1.Veličiny používané v nukleární medicíně, přehled diagnostických a terapeutických radionuklidů a jejich vlastnosti, metody in vitro v nukleární medicíně.

2.Kontrola kvality, rozlišení PET, hodnocení kvality snímků a pozorování artefaktů.

3.Zakreslení oblasti zájmu na snímku, hodnocení akumulačního testu, stanovení střední absorbované dávky. Měření kontaminace na pracovišti a radiační ochrana v praxi.

4.Hodnocení snímků (cvičení je součástí přednášky).

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s klinicky používanými metodami nukleární medicíny pro diagnostiku a terapii daných onemocnění a se zásadami radiační ochrany pracovníků i pacientů.

Studijní materiály:

[1] CHERRY, S., SORENSON, J., PHELPS, M. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. 2012. ISBN 9781455733675.

[2] Technologists’ Guide. https://www.eanm.org/publications/technologists-guide/ (dostupné online, 13. 2. 2023).

[3] KUBINYI, J., SABOL, J., VONDRÁK, A. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

[4] KUPKA, K., ŠÁMAL, M., KUBINYI, J., et al. Nukleární medicína. Grada, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

[5] MÍKOVÁ, V. Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. 2008. ISBN 978-80-7262.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: