Jste zde

F7PBRNM1 - Nukleární medicína I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNM1 KZ 2 1P + 1C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRNM1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRNM2.
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Alena Keňová
Cvičící:
Alena Keňová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikálními principy, které souvisí s nukleární medicínou, kde se využívají radioaktivní látky pro diagnostické, ale také i pro terapeutické účely (zejména paliativní terapie). Jedná se především o pochopení role radionuklidů v používaných radiofarmakách a také funkce jednotlivých prvků zobrazovacího systému. Podrobně jsou diskutovány principy zobrazovacích metod založených na jednofotonové a pozitronové emisní tomografii a také jiných tomografických metodách. Pozornost se věnuje rovněž metodice stanovení dávek, které pacient obdrží v důsledku vnitřního ozáření. Důležitou součástí výuky je oblast radiační ochrany, která se váže k použití otevřených zářičů v nukleární medicíně. Tato problematika se týká jak samotného pacienta, tak i personálu. Jsou diskutovány rovněž radiační nehody, které se mohou potenciálně vyskytnout na pracovištích nukleární medicíny.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičeních včetně domácích příprav, možná 1 neomluvená absence, více absencí je možné omluvit pouze ze závažných důvodů po dohodě s cvičícím, prezentace samostatné práce na zadané téma, která proběhne na cvičení.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do nukleární medicíny – základní myšlenka diagnostických a léčebných metod v NM, druhy emitovaného záření, fyzikální charakteristiky radionuklidů, interakce záření, aktivita.

3.–4. týden Radiofarmaka – zdroje radionuklidů, nejčastěji používaná radiofarmaka a jejich vlastnosti, kontrola kvality, aplikace radiofarmak, biologické chování radiofarmak.

5.–6. týden Detekce záření a princip scintigrafie – typy a využití detektorů, měření aktivity, scintilační detektory, princip gamakamery, kolimátory, vlastnosti scintigrafických kamer.

7.–8. týden SPECT – rozdíl mezi transmisní a emisní tomografií, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, kontrola kvality, artefakty v obrazech, příklady použití.

9.–10. týden PET – princip koincidence, detektory pro PET, parametry PET kamer, rekonstrukce obrazu, pozitronové radionuklidy, příklady použití.

11.–12. týden Radiační ochrana pacientů – dozimetrie vnitřních zářičů, typické efektivní dávky z vyšetření v NM, diagnostické referenční úrovně (DRÚ), možnosti ovlivnění radiační zátěže pacienta, radionuklidová terapie.

13.–14. týden Radiační ochrana personálu – obecné zásady radiační ochrany, uspořádání pracoviště, monitorování, ochranné pomůcky a prostředky, havarijní připravenost, nehody a dekontaminace, legislativa související s problematikou otevřených zářičů.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Fyzika v nukleární medicíně.

3.–4. týden Radiofarmaka.

5.–6. týden Detekce záření.

7.–8. týden SPECT a PET.

9.–10. týden Radiační ochrana pacientů.

11.–12. týden Radiační ochrana personálu.

13.–14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•ULLMANN, Vojtěch. Radionuklidová scintigrafie. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm.

Doporučená literatura:

•ŠABATA, Ladislav. Nukleární medicína – technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-734-7.

•HUŠÁK, Václav. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2350-0.

•CHERRY, Simon R., James A. SORENSON a Michael E. PHELPS. Physics in nuclear medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2012. ISBN 978-1-4160-5198-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: